OPC UA standard

Open Platform Communications United Architecture

OPC UA ili OLE za Process Control Unified Architecture je standard otvorenog koda za komunikaciju u industrijskoj automatizaciji. Njegova svrha je da poveže softverske sisteme višeg sloja sa nižim slojevima.

Sistemi viših slojeva uključuju HMI ekrane, SCADA ili MES i ERP sisteme, dok su sistemi nižeg sloja PLC i DCS. Zasnovan je na TPC/IC protokolu i kombinuje OLE i DCOM tehnologije.

Imate li pitanja za nas?

Kompatibilnost i skalabilnost

OPC UA standard - arhitektura

OPC UA  je arhitektura koja je nezavisna od platforme, stvorena zbog potrebe za kompatibilnošću i skalabilnosti u različitim projektima i aplikacijama. OPC UA standard za razliku od OPC nije zasnovan na Microsoft-ovoj OLE i DCOM tehnologiji i iz tog razloga je proširiv na druge platforme kao što su OS X, Linux (JAVA) i Android.

OPC UA je siguran i pouzdan standard koji označava komunikaciju između (M2M) uređaja kao i između mašina i IT i OT sistema. Zasnovan je na modelu klijent-server, gde je server aplikacija koja pruža svoje podatke drugim aplikacijama, a klijent zahteva ili dobija podatke. U praksi programeri teže da naprave aplikacije koje su istovremeno i klijenti i serveri.

Želite kupiti našu opremu?

Nezavisna arhitektura OPC UA standarda

OLE za Process Control Unified Architecture (objedinjena arhitektura kontrole procesa) obezbeđuje Service Oriented Architecture (arhitekturu orijentisanu na usluge) koja je zasnovana na različitim logičkim nivoima.

Osnovni servisi su apstraktni opisi metoda nezavisnih od protokola.

Oni pružaju osnovu za funkcionalnost Unified Architecture (UA) u OPC standardu.

Osnovne komponenete UA funkcionalnosti su transportni mehanizam i arhitektura standarda.

Upoznajte elemente OPC UA arhitekture

OPC UA elementi

Transportni sloj serijalizuje i deserijalizuje podatke. Selektuje ih u skup podataka pogodan za prenos ili skladištenje i prenosi ih preko mreže.

Definisan je protokolima zasnovanim na TCP/IP.  Prvi sloj je optimizovani TCP protokol UA binarni, dok je drugi dizajniran kao XML-SOAP web servis. Kad se spoje ova dva dobijamo UA-binarni preko HTTPS-a.

Servisni sloj je arhitektonski obrazac, primenjen u okviru servisno orijentisanog dizajna koji predstavlja model podataka.

Model podataka nije hijerarhijski, već predstavlja sistem mrežnih usluga zasnovan na distributivnom čvoru. Usluga nezavisno vrši operacije, koje možete koristiti i van konteksta aplikacije. Pristup dijagnostičkim i metapodacima klijentu je moguć i ukoliko ne poznaje ceo model podataka. Prema tome model predstavlja osnovu za nove aplikacije.

Predstavlja osnovu u objektno-orijentisanom programiranju (OOP). Sastoji se od različitih osobina i atributa.

Sadrži svojstva za čitanje Data Access (DA), Historical Data Access (HDA). Na njima možemo očitati osobine, vršiti metode i aktivirati različite događaje. To uključuje Alarm and Events (AE) i DataChange (DA). Veoma je značajan pri razmeni informacija između uređaja.

Sloj sesije i sloj za uspostavljanje bezbedne komunikacije između servera i klijenta nalaze se iznad transportnog sloja, dok su iznad sloja za uspostavljanje bezbedne komunikacije smešteni SSL, HTTP ili HTTPS. Bezbednost je zasnovana na X.509 sertifikatu, koji proverava klijenta da li je nešto izmenio ili ubacio.

UA je baziran na TCP/IP i prati ISO OSI model. Pojedinačni slojevi modela definišu specifikacije koje su podeljene na osnovna svojstva, metode pristupa i alate.

Pročitajte najnovije vesti

Prijavite se na naš newsletter!

Dobićete samo kvalitetne vesti i podsetnike na webinarima o vodećoj opremi za automatizaciju, pomoću koje možete da pobedite konkurenciju.