OPC UA стандард

Open Platform Communications United Architecture

OPC UA или OLE UA за контрола на процеси претставува отворен стандард за комуникација во индустриска автоматика. Целта на OPC UA е да поврзе повисоки нивоа на софтверски системи со пониски нивоа.

Системи од повисоки нивоа се: HMI екрани, SCADA или MES и ERP системи, додека под системи од пониски нивоа припаѓаат: PLC и DCS. Овој стандард е основан врз TCP/IP протокол и комбинира OLE и DCOM технологии.

Ви треба помош? Дозволете да Ви помогнеме.

Компатибилност и приспособливост

Системи, нивоа

OPC UA е архитектура независна од платформа, која била создадена како резултат на потреба за компатибилност и приспособливост во разни проекти и апликации. OPC UA, за разлика од OPC, не е основана врз OLE и DCOM технологии на Microsoft, така што може да биде проширена на други платформи како OS X, Linux (JAVA), и Android.

OPC UA претставува безбеден и доверлив стандард кој одредува комуникација помеѓу уреди (M2M), и помеѓу машини и IT и OT системи. Основан е врз клиент-сервер концепт, каде сервер е апликација која доставува податоци до други апликации, а клиент – апликација која бара и добива податоци. Во пракса, програмерите се стремат да направат апликации кои се истовремено и сервер и клиенти.

Сакате да набавите наши опрема?

Независна OPC UA архитектура

OLE UA за Контрола на процеси обезбедува Услужно Ориентирана Архитектура (на анг.: Service Oriented Architecture – SOA) која е основана врз различни логички нивоа. Сите основни услуги претставуваат апстрактни описи на метод кои се протоколарно независни.

Тие се основа на UA функционалност на OPC стандардот. Основни елементи на UA функционалноста се транспортен механизам и архитектура на стандард.

Елементи на OPC UA архитектура

OPC UA архитектура

Транспортно ниво кое серијализира или десеријализира податоци. Ги приложува во податочно множество погодно за пренос или складирање, и ги пренесува низ цела мрежа.

Транспортното ниво е дефинирано од протоколи основани врз TCP/IP протокол. Првото ниво е оптимизиран TCP UA бинарен протокол, а второто ниво има дизајн како XML-SOAP мрежна услуга. Исто така, постојат хибриди наречени UA бинарни протоколи преку HTTPS.

Услужно ниво како шаблон се применува во рамки на услужно ориентиран дизајн, и претставува податочен модел кој не е хиерархиски, туку дистрибуиран мрежно услужен систем основан врз јазол. Ова ниво автономно изведува операции кои може да ги употребите и надвор од контекст на апликација. Клиентот може да пристапи до дијагностика и метаподатоци, и во ситуации кога не го знае целиот податочен модел. Така, моделот претставува основен градбен блок за нови апликации.

Јазол е објект познат како основен градбен блок во објектно-ориентирано програмирање. Градбата содржи различни својства или атрибути. Секој јазол може да ги има следните атрибути: Пристап за читање, Податочен пристап (DA), Историски податочен пристап (HDA). Може да читаме својства, повикуваме методи, и поттикнеме разни настани кои вклучуваат: Аларми и настани, и Податочна промена. Оваа карактеристика е многу корисна при размена на информации помеѓу уреди.

Над транспортното ниво се наоѓаат ниво на сесија и ниво кое воспоставува безбедна комуникација помеѓу клиент и сервер. А, над второ споменатото се наоѓаат SSL, HTTP, или HTTPS. Безбедноста е основана врз X.509 сертификат кој проверува кој клиент не може да биде внесен или променет.

UA која е основана врз TCP/IP, следи ISO OSI модел. Така, секое ниво на овој модел дефинира спецификации кои се поделени на јадрени својства, пристапни методи, и алатки.

Прочитајте најновите вести од Мрежна опрема

  • Vuzix M4000 Smart Glasses

Vuzix паметни очила M4000

Доживејте револуционерен начин на приказ на слика на транспарентен дисплеј со паметните очила од Vuzix M-серии. Долговечни решенија.

Претплатете се на нашиот весник!

Вие ќе добивате квалитетни вести и потсетници за вебинари за водечка опрема во автоматиката со цел да бидете чекор пред Вашата конкуренција.