MQTT

Message Queuing Telemetry Transport

MQTT претставува водечки TCP/IP machine-to-machine/IoT комуникациски протокол за Индустрија 4.0, кој обезбедува податочна размена во рамки на мрежа од уреди. Ова е лесен open-source комуникациски модел врз основа на publish/subscribe принцип со брзо време на одѕив. Работата со MQTT протоколот е брза и едноставна. Тој претставува добар избор за уреди со мала големина и ниска енергетска потрошувачка. Неговите минимални режиски трошоци гарантираат фин податочен пренос со низок пропусен опсег.

Ви треба помош? Дозволете да Ви помогнеме.

“Publish/subscribe” комуникациски метод

Благодарение на едноставен publish/subscribe комуникациски метод, MQTT претставува интересен протокол за употреба во мобилни апликации во кои клучни се енергетска ефикасност и доверлив податочен пренос. publish/subscribe методот нуди алтернатива на традиционалниот HTTP клиент-сервер модел каде клиентот директно комуницира со крајната точка.

Разликата е во тоа што клиентот во publish/subscribe моделот не го извлекува податокот од серверот, туку ја прима пораката релевантна на содржината на која се претплатил од серверот. За комуникација потребна е доверлива TCP врска. Доколку истата е прекината, серверот може да складира податоци во податочен бафер, а кога врската ќе биде повторно воспоставена истите ќе ги прати до клиентите.

Сакате да набавите наши опрема?

Податочен пренос управуван од настан

Централна комуникациска точка е т.н MQTT брокер кој комуницира со клиенти (издавачи и претплатници) преку Интернет врска или локална мрежа. Издавач создава пораки кои ги објавува во одредена содржина.

Податочен пренос управуван од настан значи дека податок е предаден кога се случила промена (или на временски интервали). Претплатник прима пораки релевантни на содржината на која е претплатен.

Како стандардна пракса, содржините треба да следат хиерархија која дозволува логичко групирање/уредување за мрежа од сензори.

MQTT

Предности на MQTT

MQTT архитектура

MQTT нуди високо ниво на безбедност. Иако истиот користи TCP протокол, податоците може да бидат кодирани преку TLS/SSL криптографски протокол. Достапно е делумно или целосно кодирање во зависност од карактеристики на апликација и перформанс на систем.

Многу мали контролни пакети составени од трајно заглавје (2-5 бајти), променливо заглавје, и главна информација. Преку преземање само на основните компоненти се намалува количеството на податоци, а притоа секој пакет не содржи, нужно, променливо заглавје и главна информација. Според ова, MQTT протоколот е погоден во случаи при ниска брзина на пренос, високо време на одѕив, ограничен пренос, и нестабилна врска.

Асинхроно пратени пораки (“push”) преку publish/subscribe архитектура. Секој пратен пакет има сопствена намена, а секој бит е внимателно создаден така што потрошувачката на податоци се чува на минимум.

Секоја MQTT мрежа содржи најмалку:

  • 1 x MQTT брокер
  • 1 x MQTT издавач
  • 1 x MQTT претплатник

Кога клиент се поврзува со брокер, тој дефинира адреса и порака која мора да биде објавена при неочекуван прекин на врска (LWM концепт). Доколку клиентот ја загуби врската, keep alive тајмер одредува дека клиентот не пратил порака или PINREQ. Тогаш брокерот веднаш објавува LWM порака.

MQTT е отворен стандардизиран протокол според техничкиот комитет OASIS, кој овозможува интеграција со IoT, на платформи, и со оперативни системи. Употребата на основни наредби, како на пример: CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, DISCONNECT, е доволна за поголем број на MQTT апликации. Дополнително, многу библиотеки се достапни преку проектот Eclipse Paho.

Секое QoS ниво мора да биде одредено за секоја пратена порака, затоа што тоа го одредува начинот на комуникација помеѓу клиент и сервер. Постои едно едноставно правило , а тоа е колку повисок QoS – толку пониска ефикасност. Истакнати се следните три нивоа:

  • QoS 0 – Издавач праќа порака без да побара гарантирана испорака. Може да се појави податочна загуба
  • QoS 1 – Издавач праќа порака сè додека да добие потврда за испорака. Може да се појават дупликати
  • QoS 2 – Издавач праќа порака само еднаш со гарантирана испорака

Прочитајте најновите вести од Мрежна опрема

  • Vuzix M4000 Smart Glasses

Vuzix паметни очила M4000

Доживејте револуционерен начин на приказ на слика на транспарентен дисплеј со паметните очила од Vuzix M-серии. Долговечни решенија.

Претплатете се на нашиот весник!

Вие ќе добивате квалитетни вести и потсетници за вебинари за водечка опрема во автоматиката со цел да бидете чекор пред Вашата конкуренција.