Општи услови за продажба на Типтех ДОО

I. НАМЕНА И ЦЕЛ

Имајќи ја во предвид целта на компанијата ТИПТЕХ ДОО (понатаму во текстот: продавачот) да зборува на ист јазик како продавач во конкретни договори за продажба со физички или правни лица кои ја посетиле е-продавницата ТИПТЕХ и се регистрирале како корисници (понатаму во текстот: купувачите), на 31 август 2018 година, директорот на продавачот ги прифати Општите услови за продажба според кои продавачот склучува договори со купувачите. Заклучно на овие договори за продажба со купувачите важат овие Општи услови за продажба на продавачот.

Продавачот нема да ги препознае условите на купувачот кои се противат на овие Општи услови за продажба или отстапуваат од истите, освен ако продавачот јасно ги потврди.

Општите услови за продажба како цел текст се објавени на адресата на веб-страницата на продавачот TIPTEH.com/mk.

Понатаму, договорите исто така се однесуваат на овие Општи услови за продажба кои се вклучени и во понудите на продавачот и во профактурите кои продавачот ги испраќа до купувачот. Доколку продавачот и купувачот склучат специјален договор за продажба, тогаш овие Општи услови за продажба формираат негов интегрален дел. Во конкретните договори за продажба, содржината на договорот не може да биде одредена спротивно на прифатените Општи услови за продажба, освен преку специјална писмена потврда од директорот на продавачот.

Овие Општи услови за продажба се однесуваат на сите идни бизнис операции со купувачите.

II. ПРАВИЛА ЗА ИСПОРАКА И ПРЕДМЕТ НА ПРОДАЖБА

Одредбите на овие услови за продажба се однесуваат на барањата и нарачките на купувачите кои истите ги поднеле до продавачот и кои се направени врз основа на спецификација подготвена во согласност со правила на професијата. За нарачките на купувачите кои истите ги поднеле до продавачот и кои се подготвени врз основа на специфични технички барања од купувачите, продавачот го задржува правото на промена во Општите услови за продажба. Продавачот јасно ги информира купувачите за секоја таква промена.

Предмет на продажба покриен со овие Општи услови за продажба се сите производи од програмата за продажба на продавачот. Програмата за продажба на продавачот е достапна на веб-страницата TIPTEH.com/mk. Производите се продаваат со технички карактеристики дадени во податоците на снабдувачот или производителот на производите. Сите ризици во однос на техничките заслуги на производите ги презема единствено купувачот. Сите сертификати доаѓаат заедно со стоката која е продадена само ако истите доаѓаат со стоката од снабдувачот на продавачот или ако купувачот ги бара при уплата кога нарачува.

На барање на купувачот, продавачот поднесува објаснување за техничките карактеристики на производот, кое не е обврзувачко за продавачот. Врз основа на нарачката на купувачот и во ситуации кога истиот итно поднесува писмено барање, продавачот издава потврда за нарачка до купувачот, како и во други ситуации кога купувачот проценува дека истото е неопходно. Потврдата за нарачка дадена од страна на продавачот ги претставува конечните услови за продажба на продавачот под кои е склучен договорот.

Освен ако купувачот итно бара потврда за нарачка како што е наведено во претходниот параграф, продавачот го снабдува купувачот со достапната стока согласно Општите услови за продажба доколку продавачот ја прифатил нарачката на купувачот. Доколку при нарачка, купувачот не бара испорака на целата нарачана стока, тогаш продавачот има право на испорака на дел од нарачаната стока која купувачот е должен да ја прифати.

Условот за испорака на стоката до купувачот од страна на продавачот е прелиминарно исполнување на сите договорени услови од купувачот кон продавачот.

На површина на Словенија, продавачот обезбедува брза испорака во рок од три работни денови за пратки до 31 кг и 1.75 м во должина, или за пратки со комбинирани димензии каде максималниот збир на најдолгата страна и волумен изнесува до 300 цм. Потешки пратки се испорачани од продавачот преку камион со време на испорака од 5 до 7 работни денови. Испратна белешка за брза пошта или шпедиција се смета како доказ за испорака.

На итно барање на купувачот, продавачот дава инструкции за инсталација или употреба на испорачаната стока. Продавачот поднесува инструкции до купувачот на јазик на снабдувачот, освен во ситуации на поинакви правни барања.

Враќање на стоката е можно, доколку истата не е специфично направена за купувачот и не се поминати повеќе од 60 денови од продажбата на стоката. Вратената стока мора да биде во оригинално пакување. Продавачот ги наплатува договорените трошоци за ракување при враќање на стоката за направена штета во износ од 20 % од куповната цена на вратената стока.

III. СКЛУЧУВАЊЕ НА ДОГОВОР

Договор меѓу продавачот и купувачот е склучен кога продавачот ја прифатил нарачката од купувачот или кога продавачот ја прифатил нарачката писмено како што е опишано под точка 2 од овие Општи услови за продажба. Ако купувачот однапред му платил на продавачот за нарачаната стока без специјална нарачка, тогаш се смета дека договорот е склучен во согласност со профактура или понуда од продавачот во моментот кога продавачот ја примил уплатата од купувачот.

Нарачката од купувачот мора да биде во писмена форма и пратена до адресата на продавачот преку пошта, факс, или до неговата електронска адреса. Ако продавачот и купувачот склучат специјален договор за продажба, тогаш истиот е склучен по потпис од страна на двете договорни страни.

Ако купувачот ја откаже нарачката или склучениот договор, или ја промени нарачката, тогаш истиот е должен да му плати на продавачот договорена казна во случај на повлекување од договор во износ од 20 % од вредноста на нарачката или договорот кој бил откажан или променет од страна на купувачот. Купувачот нема право да се повлече од склучениот договор за стока која била нарачана врз основа на спецификации од купувачот и направена по мерка на истиот. Стоката е нарачана врз основа на спецификации од купувачот и направена по мерка на истиот, во случај кога снабдувачот за продавачот ја произвел стоката или го завршил нејзиното производство откако договорот за продажба е склучен меѓу продавачот и купувачот.

Датумот за испорака на продавачот е 10 денови, доколку не е поинаку одлучено во склучениот договор за продажба. Продавачот го одредува конкретното време на испорака за конкретни договори за продажба во профактура, понуда, или потврда за нарачка. Ако единствена работна рамка за датум на испорака е одредена во договорот, профактурата, понудата, или потврдата за нарачка, тогаш крајниот рок за исполнување на обврската од страна на продавачот е 30 денови по истекот на датумот за испорака од одредената работна рамка.

IV. КУПОВНА ЦЕНА

Цените во понудите или профактурите дадени од продавачот до купувачот, или во понатамошните потврди на конкретни нарачки од продавачот, се конечни.

Продавачот дефинира цени за купувачот при конкретни нарачки врз основа на конкретни услови на купувачот. Во ситуации кога не постои ценовник, продавачот одредува цени земајќи ја во предвид бизнис политиката на купувачот и специјалните договори со купувачот, и истите да ги поднесе до купувачот на конкретна понуда или профактура.

Ако куповната цена не е конкретно одредена во понудата, профактурата, или специјалниот договор за продажба, цената според ценовникот на продавачот се смета за важечка на датумот кога бил склучен договорот.

Ако за време на имплементацијата на склучениот договор за продажба дојде до промена во ценовникот на продавачот, тогаш променетите цени за купувачот важат од датумот кога продавачот го информирал купувачот за промената во ценовникот.

Цените од важечкиот ценовник се големопродажни цени. Тие не вклучуваат инсталација и конекција на производи, софтвер, или обука на клиентот. Данокот на додадена вредност (ДДВ) не е вклучен и не е земен во предвид.

V. МЕТОД И ГАРАНЦИЈА НА ПЛАЌАЊЕ

Цената одредена во договорот за продажба е во евра (EUR).

Продавачот е должен да ја предаде EXW стоката на купувачот до магацинот на продавачот (Incoterms 2000). Во случај на прелиминарен договор со купувачот или по сопствен избор или одлука, продавачот може да ја испорача стоката до адреса на купувачот каде трошоците, вклучувајќи ги трошоците за пакување, и одговорноста за транспорт се на товар на купувачот.

Купувачот плаќа фактура на продавачот согласно правилата за уплата наведени во фактурата за продажба на продавачот, потврдата за нарачка, или поинаку договорени. Купувачот нема право на одбивања од фактурата, или да искористи право на задржување, контрабарање или надополнување на фактурата.

Купувачот е должен да ги плати сопствените финансиски обврски во готово со платниот налог на бизнис сметка на продавачот. Уплата со компензација не се смета за важечки метод на уплата на обврските, освен ако договорните страни не се согласиле со ова или ако противтужбата на купувачот е конечна и судски призната.

Датум на уплата е датумот кога продавачот ја примил готовината на својата бизнис сметка од банката на купувачот. Купувачот се согласува со доделување на дел или сите идни побарувања до трети лица кои продавачот ќе ги има кон купувачот.

Во случај на задоцнета уплата на долговите кон продавачот, продавачот има право да наплати законски камати за задоцнето плаќање.

Ако е постигнат договор за посебен рок на плаќање, тогаш продавачот може да побара гаранција за плаќање со нацрт извршен налог потпишан од должникот, заверен на нотар или административна единица, банкарска гаранција, или акредитив.

VI. ПОТВРДА НА КОЛИЧИНА

Купувачот е должен да ја провери набавената стока веднаш по собирањето на стоката, и потоа да потврди или направи жалба во однос на количината на стоката. Испораката, исто така, вклучува да се предаде стоката на превозникот.

VII. МАТЕРИЈАЛНИ ДЕФЕКТИ

По собирање на стоката, купувачот е должен веднаш да ја провери истата и писмено да пријави било каков потенцијален материјален дефект со запис за жалба до продавачот, најдоцна до 3 денови од датумот на собирање. Во случај на жалба, купувачот мора да ја прати стоката до адреса на продавачот на сопствен трошок.

Продавачот е одговорен за материјалните дефекти на продадената стока 6 месеци откако ќе ги предаде на купувачот.

Купувачот е должен да обезбеди дека стоката испорачана од продавачот ќе биде тестирана од страна на квалификувано лице. Купувачот е, исто така, должен да обезбеди дека стоката испорачана од продавачот ќе биде инсталирана од квалификувано лице.

Продавачот ја праќа стоката до купувачот во стандардно пакување согласно стандардите. Продавачот може да му ги наплати трошоците за пакување на купувачот. На посебно барање на купувачот, продавачот ја пакува стоката на поинаков начин, но купувачот е должен да ги плати трошоците на таквото пакување. Продавачот не е одговорен за направената штета од таквото пакување. Продавачот е одговорен за материјалните дефекти кои купувачот не може да ги утврди при собирање на стоката (т.н скриени дефекти), ако истите се појават до 6 месеци од датумот на собирање и истите настанале како резултат на причина која постоела во моментот кога била предадена стоката, притоа купувачот писмено го информира продавачот со запис за жалба веднаш откако ќе се појават, а најдоцна до 3 дена од датумот на нивната појава.

Купувачот мора да ја испорача стоката за која се жали до регистрираната канцеларија на продавачот или истата да ја прати на сопствен трошок. Во своето известување, купувачот мора да ги дефинира и точно да ги опише материјалните дефекти, и да му овозможи на продавачот да ја провери стоката за која се жали, и да даде изјава за наводните материјални дефекти. Поради материјалните дефекти, купувачот му дава две можности на продавачот да ја поправи стоката или материјалниот дефект. Доколку тоа не е случај или поправката на дефектот не е успешна, купувачот бара од продавачот замена на стоката.

Разумен краен рок на акција за поправка или замена, е датум не пократок од 45 денови. По поправката на дефектот, купувачот е должен да ја собере поправената или заменетата стока од канцеларијата на продавачот. Ако поправката на дефектот не е успешна и продавачот не може да ја замени стоката, купувачот може да побара пониска куповна цена или да го повлече договорот.

За помал материјален дефект или неусогласеност со договорот, купувачот нема право да се повлече од договорот. Во случај на повлекување од договорот, купувачот нема право на надоместување поради дефектот.

Ако купувачот самоволно почне да го исправи дефектот самостојно или со помош на трети лица без да му овозможи на продавачот да го провери и да даде изјава за материјалните дефекти, тогаш одговорноста на продавачот за материјалните дефекти престанува да постои.

Во случај стоката да нема материјален дефект, или дека дефектот е резултат на неисправна и непрофесионална инсталација или конекција, или дека продавачот не е одговорен за истиот, тогаш купувачот е должен да ги надомести сите трошоци поврзани со истиот. Во врска со ова, договорните страни преку заедничка согласност ја одредуваат оваа штета во износ од 30 % од куповната цена на жалбената стока.

Ако штетата направена до продавачот е поголема од договорената согласност за надоместок, тогаш продавачот има право истата да ја побара од купувачот според општите правила на облигационото право. Карактеристиките на стоката се, во принцип, договорени со описот на производот од производителот. Јавните изјави, препораки, или реклама од производителот не претставуваат додатни договорени важечки индикации за карактеристиките.

VIII. ГАРАНЦИЈА

Гаранцијата од продавачот почнува да важи со испорака на стоката или испорака на вратената од заемодавачот, и важи за технички беспрекорно функционирање на стоката. Пишаните правила и услови за производот наменети за потрошувачот кои се испечатени на гарантниот лист од стоката, важат. Продавачот дава гаранција дека производот ќе биде технички исправен и дека бесплатно ќе ги исправи сите дефекти кои ќе се појават на производот во рок од 12 месеци по неговото испорака до купувачот, или ќе го замени производот.

Во случај на исполнување на одговорноста на продавачот во однос на гаранцијата за исправна работа, купувачот е должен да ја испорача жалбената стока до продавачот. Гарантните услови испечатени на гарантниот документ прикачен за производот стапуваат на сила.

Во врска со купувачот, продавачот не презема било каква договорена одговорност за штетата, освен директна одговорност во однос на гаранцијата за исправна работа на производот или директна одговорност за материјалните дефекти во случај на било каква штета за која продавачот би бил одговорен.

Преку овие Општи услови за продажба, продавачот исклучува било каква негова одговорност за направена штета кон купувачот, која се однесува на жалба за или исправка на материјални дефекти или дефекти во однос на гаранцијата, во врска со испорачаната стока.

Во случај стоката да нема дефекти и исправно работи, или дека дефектот е резултат на неисправна или непрофесионална инсталација или конекција, или дека продавачот не е одговорен за штетата, купувачот е должен да ги надомести сите поврзани трошоци на продавачот. Во врска со ова, договорените страни преку заеднички договор одредуваат штета во износ од 30 % од куповната цена на жалбената стока.

Ако штетата направена до продавачот е поголема од договорената согласност за надоместок, тогаш продавачот има право истата да ја побара од купувачот според општите правила на облигационото право.

IX. ОДГОВОРНОСТ НА ПРОДАВАЧОТ ЗА ДОЦНЕЊЕ ПРИ ИСПОРАКА НА СТОКА

Времето на испорака почнува да тече откако купувачот ќе ја плати куповната цена врз основа на понуда, профактура, или специјален договор за продажба.

Продавачот не е одговорен за доцнење при исполнување на неговите договорени обврски, кое настанало како резултат на исклучителни природни услови (земјотрес, поплави, суша, град, …), штрајкови (во компанијата на продавачот, во други компании, или државни тела, …), исклучителни општествени состојби (војна, терористички напади, …) и други причини и околности кои продавачот не може да ги спречи, елиминира, или избегне. При овие ситуации, времето на испорака се продолжува за времетраењето на истите.

Продавачот мора веднаш да го информира купувачот околу причините за доцнење и да го информира за продолжување на крајниот рок за испорака на производите.

Ако причината за доцнење е пропишана на продавачот, тогаш купувачот мора да му даде на продавачот дополнителен краен рок за исполнување на сите негови договорени обврски пред да се повлече од склучениот договор. Овој краен рок не смее да биде пократок од 45 денови. Во случај на исполнување на обврските на продавачот во рамките на дополнителниот краен рок или со задоцнување, купувачот нема право да бара од продавачот било какво надоместување за штета од продавачот.

Со почеток на времето на испорака кое тече, се претпоставува дека сите технички проблеми се разјаснети.

X. ДОЦНЕЊЕ НА КУПУВАЧОТ ПРИ СОБИРАЊЕ НА СТОКА

Ако купувачот не ја собере стоката подготвена од продавачот во рамки на договорениот краен рок, тогаш ризикот од случајно оштетување на стоката му се префрла нему, и истиот мора да му ги надомести на продавачот сите трошоци направени поради доцнењето.

XI. ДОЦНЕЊЕ НА КУПУВАЧОТ ПРИ УПЛАТА

Ако купувачот не го снабди договореното осигурување за уплата на куповна цена, тогаш ова се смета како случај на доцнење при собирање на стоката и важат истите правила назначени за овој случај.

Ако осигурувањето за уплата не е договорено и продавачот има добро основани сомневања дека купувачот нема да ја плати куповната цена (на пр.: банкрот), тогаш продавачот може да даде еднострана изјава дека се повлекува од договорот и бара од купувачот да плати договорена казна за повлекување од договорот во износ од 20 % од договорената вредност. Во овој случај, продавачот не е должен да му надомести на купувачот било каква штета која може да настане.

Во случај на доцнење при уплата, продавачот има право на законски камати за задоцнето плаќање. Ако купувачот доцни при уплата за однапред испорачана стока и нема други неисполнети обврски кон продавачот, тогаш продавачот може да ја задржи понатамошната испорака на стока по веќе склучениот договор, без било каква одговорност за оштета кон купувачот.

Ако купувачот не снабди соодветна гаранција за исполнување на неговите обврски, тогаш продавачот може да го раскине договорот и да бара уплата на договорената казна од купувачот. Продавачот е овластен да ја врати назад неплатената стока, надомести намалена вредност на стоката за употреба, и да ги надомести сите негови реални трошоци поврзани со раскинувањето, на пр.: трошоци за превоз, работни часови, административни, и други реални трошоци.

Ако испорачаната стока има материјални дефекти за кои купувачот направил жалба или стоката е оштетена за време на превозот до купувачот, тогаш ова нема да го задржи купувачот од обврската да му плати на продавачот. Исто така, фактот дека продавачот сè уште не ја испорачал до купувачот документацијата во врска со стоката, нема да го задржи купувачот од обврската да ја плати куповната цена.

XII. ПОВЛЕКУВАЊЕ ОД ДОГОВОР

Ако купувачот пробие една или повеќе одредби од договорот или овие Општи услови, тогаш продавачот има право веднаш да се повлече од договорот без да поднесе дополнителен рок за исправка на дефектот и период на отказ.

XIII. ЗАДРЖУВАЊЕ НА ПРАВО НА СОПСТВЕНОСТ

Продавачот има право на сопственост на продадената стока по секоја испорака на стоката, сè додека купувачот не ја плати целата куповна цена на испорачаната стока. Ова важи и во случај кога купувачот го дополнува, преработува, инсталира, или на било кој друг начин го менува идентитетот на стоката.

Во случај на препродажба на стоката пред да бидат исполнети договорените обврски на купувачот кон продавачот, купувачот е должен да го информира новиот купувач за задржување на правото на сопственост, во спротивно купувачот е одговорен за штетите кои настанале при прекршокот за известување.

Надоместувањето на трошоците или заплената настанати од неисполнување на обврските на купувачот е на товар на купувачот. Во случај на заплена или слични барања за производите од трета страна во кои се појавува стоката на продавачот, купувачот мора веднаш да ја информира третата страна за постоечката клаузула за задржување на правото на сопственост.

XIV. ЗАШТИТА НА ПРАВА НА ИНДУСТРИСКА СОПСТВЕНОСТ

Во согласност со регулативите, купувачот е должен да ги земе во предвид сите права на индустриска сопственост (патенти, примероци, модели, трговски марки, …) на продавачот и неговите снабдувачи, во однос на испорачаната стока. Особено не смее да ја менува, дополнува, итн. стоката заштитена со правата на индустриска сопственост без согласност од продавачот, и не смее да ги отстранува или крие етикетите на стоката купена од продавачот.

Продавачот ги задржува правата на сопственост и авторските права за слики, цртежи, пресметки, и друга документација, и забранува купувачот да ја предаде документацијата на трети лица. Извештаите за технички тестови, сертификати, изјави, или докази специфични за нарачаната стока се платени врз основа на ценовникот на продавачот.

Купувачот е должен да ги поднесе до продавачот барањата за ваквата документација во врска со конкретен производ од нарачката или дел од нарачката или серија, при поднесеното барање или најдоцна во моментот на нарачка. Ако купувачот не поднел барање за ваква документација во моментот на барањето или нарачката, тогаш продавачот не е должен да ја издаде истата.

XV. ПРЕКРШОК НА УСЛОВИ ЗА КОРИСТЕЊЕ И ОДГОВОРНОСТ НА КУПУВАЧОТ

Купувачот добива корисничко име и лозинка за целосен пристап до online продавницата. Купувачите се должни да ги заштитат доделените корисничко име и лозинка, и истите не смеат да ги доверат на трето лице.

Продавачот го задржува правото да спречи пристап до страниците достапни за корисниците со корисничко име и лозинка кои ги прекршиле условите за користење на е-продавницата, или дејствувале спротивно на истите.

Давателот го задржува правото да спречи пристап за оние корисници кои намерно или невнимателно ги поднеле своите корисничко име и/или лозинка до трети лица.

Ако купувачот ги поднесе своите корисничко име и лозинка до трето лице, купувачот и третото лице се посебно одговорни кон продавачот за обврските и штетата настанати со купувањето од третото лице. Купувачот е одговорен за точни кориснички податоци назначени на веб-страницата на продавачот. Купувачот веднаш ги соопштува промените во корисничките податоци до продавачот. Ако купувачот со своето дејствување, погрешни кориснички податоци, или прекршување на обврските, нанесе било каква штета на продавачот, тогаш купувачот е лично, морално, и материјално одговорен за истата.

Правниот претставник на купувачот или потписникот на изјава (така што потписникот на изјава за пристапување не е правен претставник на купувачот) е посебно одговорен за обврските на купувачот кон продавачот.

XVI. ПРИВАТНОСТ И ЗАШТИТА НА ЛИЧНИ ПОДАТОЦИ

Оператор за лични податоци (на корисници или купувачи) кои се обработуваат секој пат со законско право во полето на заштита на лични податоци и други слични регулативи, Регулативи за заштита на општи податоци, и овие Општи услови, е компанијата ТИПТЕХ ДОО (понатаму во текстот: операторот).

Операторот ги презема сите лични податоци за да ги користи и зачува во согласност со одредбите на законско право во полето на заштита на лични податоци, и Регулативата (ЕУ) 2016/679 на Европскиот Парламент и Совет од 27 април 2016 година за заштита на личности во однос на обработка на лични податоци и слободна работа со истите податоци (Регулатива за заштита на општи податоци).

Операторот директно ги избира или обработува информациите назначени од купувачите во моментот на нарачка или регистрација на е-продавницата TIPTEH.com/mk. Операторот не ги открива овие информации на трети лица, или истите ги открива на трети лица единствено во случај кога тоа е побарано со закон во полето на заштита на лични податоци и Регулативата за заштита на општи податоци и со употреба на соодветни заштитни мерки. Операторот се обврзува да ги усвои сите разумни заштитни мерки кои одредуваат безбедност на сите податоци за уплата при нарачка од купувачот.

Операторот ги задржува IP адресите на сите посетители во е-продавницата ТИПТЕХ одреден законски период. Исто така, операторот ги задржува името и презимето, е-поштата, телефонскиот број за контакт, адресата на живеење и адресата за испорака, времето и датумот на регистрација, и архивираните разговори со операторот; од регистрираните корисници, за периодот на работа во е-продавницата ТИПТЕХ.

Операторот ги користи личните податоци исклучиво за потребите на e-продавницата или за исполнување на нарачката (праќање на информативен материјал, понуди, фактури, и други потреби поврзани со нарачката и комуникацијата).

Со прелиминарна согласност на купувачот за колачиња, операторот, исто така, ги користи личните податоци за целите на директен маркетинг или проучување на куповните навики врз основа на податоците за купените производи и произлезениот таргет маркетинг. За оваа цел, операторот користи Google Analytics колачиња. Корисникот може во секое време писмено да побара продавачот трајно или привремено да прекине да ги користи личните податоци и куповните податоци за горенаведените цели.

Во никој случај, податоците на корисникот или купувачот нема да бидат поднесени до неовластени лица или користени спротивно на нивните цели, освен во случај кога корисникот или купувачот јасно и соодветно ќе се согласи со други јасно дефинирани цели за употреба на овие податоци.

Корисникот, исто така, е лично одговорен за заштита на личните податоци преку одредување на безбедност на неговото корисничко име и лозинка, и соодветна софтверска (анти-вирус) заштита на информатичкиот систем или електронски уред. Корисникот може да ги коригира податоците на својот кориснички профил во е-продавницата ТИПТЕХ или преку писмено барање до операторот со поднесен доказ за својот идентитет и адреса.

Снабдувањето лични податоци до продавачот или операторот е одговорност која треба да се склучи во договорот и регистрацијата во е-продавницата ТИПТЕХ. Ако корисникот не ги сподели овие податоци, тогаш тој нема да ги регистрира истите на веб-страницата и следствено, нема да може да купи производи. Операторот ги задржува личните податоци на корисникот, како: име, презиме, адреса, број на договор, и електронска пошта, за потребите на исполнување на нарачката.

Со дадена согласност од корисникот, операторот спроведува директен маркетинг еднаш во месецот преку праќање на најнови вести, попусти, промоции, и други вести во врска со производите понудени во својата е-продавница, до корисниците по пат на електронска пошта.

При менаџмент со личните податоци на корисниците, важи Политиката за приватност на операторот. Притиснете тука за да ја прочитате Политиката за приватност.

XVII. ПРОМЕНИ ВО ОПШТИ УСЛОВИ ЗА ПРОДАЖБА И ВАЖЕЧКИ ЦЕНОВНИК

Продавачот го задржува правото да ги промени овие Општи услови за продажба во согласност со своите бизнис одлуки.

Сите промени во Општите услови за продажба ќе бидат соопштени од продавачот по пат на електронска пошта, најмалку 15 денови пред да стапат на сила, и објавени на веб-страницата www.TIPTEH.si. Известувањето дефинирано во претходната реченица не претставува важечки услов за промени во Општите услови за продажба.

XVIII. ПРИМЕНА НА ЗАКОН

Словенечкиот закон се применува исклучиво за прашања кои не се регулирани во договорот за продажба и овие Општи услови за продажба.

XIX. ПОЛНОВАЖНОСТ

Ако било кој од прифатените Услови за продажба не може да се примени од било која причина или истите не се важечки од било која причина, тогаш полноважноста на другите услови останува непроменета.

XX. НАДЛЕЖНОСТ НА СУД

Сите потенцијални несогласувања произлезени од договорот кој ќе биде склучен врз основа на овие Општи услови, ќе бидат решени од страните преку заедничка согласност.

Ако спорот не може да биде решен преку заедничка согласност, тогаш суд кој има надлежност за решавање на проблемите е судот во Љубљана.

Љубљана, 31. август 2021

Генерален директор на ТИПТЕХ ДОО

Дамијан ЈАГЕР