Politika e privatësisë GDPR

I. VIZIONI I PRIVATËSISË

E drejta për privatësi është një nga të drejtat më të rëndësishme të njeriut. Tipteh d.o.o., Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana (“Tipteh”) respekton privatësinë e klientëve të saj, prandaj ne i trajtojmë të gjitha të dhënat personale të klientëve tanë me përgjegjësi, kujdesin e duhur dhe në përputhje me rregullat dhe rregulloret e zbatueshme në Republikën e Sllovenisë si dhe Rregullat e brendshme dhe aktet nënligjore të Tipteh. Vetëm personeli i autorizuar dhe përpunuesit kontraktualë të të dhënave kanë akses të dhënash personale dhe vetëm për synimet dhe qëllimet e nevojshme, për të siguruar një proces normal të punës, duke ofruar shërbime për kompanitë dhe duke plotesuar të drejtat dhe detyrimet që rrjedhin nga marrëveshjet e lidhura me klientët tanë.

II. PARAQITJA E KONTROLLIT TË TË DHËNAVE

Tipteh është një nga kompanitë kryesore sllovene të automatizimit industrial, që furnizon dhe shpërndan me sukses produkte dhe zgjidhje moderne nga prodhuesit kryesorë të automatizimit industrial për më shumë se 20 vjet. Na kanë besuar të drejtën për të përfaqësuar pajisjet e tyre. Sipas aktivitetit tonë kryesor, ne listohemi në kategorinë e “Agjentëve të përfshirë në shitjen e një sërë mallrave” sipas një klasifikimi nga ISIC.

Ne jemi të përkushtuar në mbështetjen e klientëve tanë për arritjen e qëllimeve të tyre jo vetëm me një gamë të gjerë produktesh automatizimi, por edhe me shërbime të besueshme. Klientët mund t’i shikojnë këto produkteve në depon tonë në selinë qendrore të Tipteh në Lubjanë. Produktet janë gjithashtu të disponueshme nga filialet tona në Kroaci (Zagreb), Bosnje dhe Hercegovinë (Sarajevë), Serbi (Beograd) dhe Maqedoni (Shkup). Angazhimi ynë ndaj përgjegjësive shoqërore të korporatës është i dukshëm në mjedisin tonë të punës, si dhe përmes etikës së punës të punojësve. Ne jemi të përkushtuar për përsosmëri në cilësi dhe mbështetje ndaj klientit.

Klientët ftohen përzemërsisht të na kontaktojnë përmes telefonit ose postës elektronike dhe ne jemi të lumtur t’u ofrojmë atyre çdo informacion që u nevojitet. Gjithashtu, klientët janë të mirëpritur të kontrollojnë informacionin e përditësuar për produktet e disponueshme në faqen tonë të internetit, tipteh.com/si.

Në Tipteh, ne jemi të vetëdijshëm për rëndësinë e mbrojtjes së të dhënave personale. Klientët tanë janë me vlerë për ne dhe e kuptojmë shqetësimin e tyre për privatësinë, prandaj i trajtojmë të dhënat e tyre personale me përgjegjësinë e duhur. Ne respektojmë plotësisht angazhimet tona për përpunimin e ligjshëm, të drejtë dhe transparent të të dhënave personale. Duke zbatuar masat e duhura të sigurisë, ne parandalojmë personat e paautorizuar që të kenë akses të dhënash personale, ruajmë konfidencialitetin dhe integritetin e të dhënave personale dhe parandalojmë që këto të dhëna të humbasin ose të shkatërrohen aksidentalisht gjatë përpunimit.

III. QËLLIMET E PËRPUNIMIT TË TË DHËNAVE PERSONALE DHE BAZAVE LIGJORE

Të dhënat për përmbushjen e kontratës

Tipteh përpunon të dhënat personale të klientëve të saj me synimin dhe qëllimin e përmbushjes së marrëveshjeve, d.m.th. e. marrëveshjet e furnizimit të pajisjeve të automatizimit industrial. Në referencë me bazat ligjore të përcaktuara në marrëveshje, të dhënat personale mund edhe të përpunohen, në masën e kërkuar, me qëllim të lidhjes së një marrëveshjeje, në procesin e negociatave, pas marrjes së ofertës ose kërkesës së një individi. Në rast se shërbimet ofrohen online, kompania garanton të gjitha zgjidhjet e nevojshme teknologjike dhe organizative për të garantuar siguri të plotë. Të dhënat kodohen dhe transferohen në serverin e Tipteh në një formë të mbrojtur. Kështu, sistemi parandalon një palë të tretë të përgjojë të dhënat personale që një klient i dërgon Tipteh në internet.

Të dhëna me potencial për ofertat e kompanisë

Tipteh mbledh dhe përpunon të dhënat personale dhe të kompanisë në mënyrë që të krijojë një ide për potencialin e grupeve individuale të produkteve në ofertën tonë në mënyrë që të planifikojë dhe përmirësojë produktet dhe shërbimet në ofertën e disponueshme për klientët.

Të dhëna për funksionimin normal të kompanisë

Tipteh mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientit, veçanërisht mbi funksionin e tyre në kompani, interesat e klientit dhe potencialin e grupeve individuale të produkteve të ofertës sonë. Ne gjithashtu ruajmë dhe përpunojmë të dhëna me detaje që lidhen me klientin: në lidhje me faqen online të biznesit, telefonatat, mundësitë, projektet, detyrat e punonjësve, emailet e marra, ankesat dhe të dhënat mbi fushatat e marketingut në të cilat mund te përfshihet një klient i caktuar. Këto të dhëna regjistrohen për të siguruar funksionimin normal të Tipteh, për të krijuar një regjistër uniform të aktiviteteve të lidhura me klientët dhe për të lejuar përshtatjen e ofertave për klientin.

Të dhëna për trajtimin e performancës dhe përmirësimin e fushatës

Tipteh mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientëve që janë regjistruar për të marrë lajme elektronike, pajisje automatizimi industrial, oferta të personalizuara për pajisjet e automatizimit dhe e-mail të drejtpërdrejtë për pajisjet e automatizimit. Për shpërndarjen masive të e-mail-eve, përdoren shërbimet e Mailchimp, duke ruajtur: emrin, mbiemrin, adresën e postës elektronike dhe adresën IP të klientit dhe në bazë të fluksit të emailit, detajet e aktiviteteve që lidhen me njoftimet e dërguara me email klientit. Të dhënat përpunohen nga Tipteh për të ndjekur njoftimet tona elektronike dhe performancën e fushatës, dhe për të përmirësuar përmbajtjen e njoftimeve tona elektronike të ardhshme, përvojën e atyre qe marrin këto njoftime  dhe për të përshtatur ofertat tona sipas përmbajtjes në faqen tonë të internetit.

Të dhënat për regjistrimin e aktivitetit të klientit

Tipteh mbledh dhe përpunon të dhënat personale të klientëve që paraqesin një formular hetimi në faqen e internetit. Formulari i hetimit për faqen tonë të internetit ofrohet nga shtojca WordPress – Formulari i Kontaktit 7. Të dhënat që na janë besuar nëpërmjet këtij formulari ndahen edhe me WordPress. Nëse paraqisni një kërkesë për ofertë për pajisje automatizimi ose për informacion mbi çmimin, disponueshmërinë ose informacione të tjera në lidhje me ofertën, kërkesa juaj do të konsiderohet si kërkesë oferte dhe ne do t’i ruajmë të dhënat tuaja në përputhje me legjislacionin në fuqi. Këto të dhëna regjistrohen për të siguruar funksionimin normal të Tipteh, për të krijuar një regjistër uniform të aktiviteteve që lidhen me klientët dhe për të lejuar rregullimin e ofertave tona. Në rast se tema e kërkesës nuk ka lidhje me ofertën, të dhënat tuaja do të ruhen për 2 muaj duke na lejuar kështu të përmbushim plotësisht kërkesat tuaja dhe t’i përgjigjemi atyre.

Të dhënat anonime për përmirësimin e vendimeve të biznesit

Tipteh mbledh dhe përpunon të dhëna personale për përmirësimin e vendimeve  të biznesit të saj dhe për përpunimin statistikor të të dhënave të destinuara për raportim (në raporte përfshihen vetëm të dhëna anonime). Bazuar në interesin e tij ligjor, Tipteh përpunon të dhënat personale me qëllim të zvogëlimit të rrezikut të hakerimit të faqes së internetit (duke garantuar sigurinë e informacionit, duke zvogëluar rrezikun e aksesit të paautorizuar të informacioneve të rëndësishme të biznesit, të dhënat personale dhe sistemin e informacionit).

Aprovimi për përpunimin e të dhënave personale

Në disa raste, Tipteh u kërkon klientëve të saj dhe individëve të tjerë një aprovim të veçantë për përpunimin e aspekteve të tyre personale, në veçanti për të analizuar interesat dhe sjelljen e tyre (d.m.th., profilizimin) me qëllimin e  krijimit të ofertave të personalizuara të mallrave dhe shërbimeve në mënyrë të plotësojë nevojat e biznesit të një klienti. Përpunimi i të dhënave i kushtohet gjithashtu njoftimeve më efektive të klientëve dhe marketingut të drejtpërdrejtë, si dhe kryerjes së hulumtimeve të marketingut. Në këto raste, përpunimi i të dhënave personale kryhet në bazë të apromimit deri në anullim.

Të dhënat për vizitat në faqen e internetit

Tipteh mbledh të dhëna personale për të regjistruar vizitat në faqen e saj të internetit duke përdorur identifikuesit e cookie-ve në mënyrë që të përmirësojë funksionalitetin e faqes së internetit dhe përvojën e klientit, të forcojë sigurinë, të sigurojë funksionimin e pandërprerë të faqes së internetit dhe të shërbimeve online dhe të monitorojë numrin e vizitorëve në  faqen dhe shërbimeve online. Tipteh përdor cookie-t e mëposhtm:

  • Cookie-t kryesor

Ato përfaqësojnë cookiet e interneit pa të cilat faqet e internetit ose shërbimet në internet nuk do të funksiononin siç duhet. Cookies krijohen kur një individ dergon një formular, regjistron ose ndërvepron me faqen e internetit duke klikuar në linqe të thjeshta.

  • Cookies për monitorimin e efektivitetit të faqes së internetit

Ato përdoren për të analizuar vizitat në faqen e internetit ose shërbimet online me qëllim që të përmirësojnë eksperiencat e klientit. Një individ mund të pranojë cookie-t duke klikuar në një buton në faqen e internetit ose duke vazhduar shfletimin aktiv pasi të ketë marrë një njoftim për cookie.

  • Cookiet të shërbimeve partner

Ato përmbajnë cookiet të shërbimeve partner si Facebook, LinkedIn, Twitter, Google etj. Nëse një klient refuzon t’i pranojë këto cookie, ata nuk do të vendosen, megjithatë kjo mund t’i bëjë të padisponueshme disa funksione të faqes së internetit.

Mund të mësoni më shumë rreth cookies këtu!

IV. TRANSFERIMI I TË DHËNAVE POTENCIALE TË TË DHËNAVE PERSONALE TEK PALËT DHE SHTETET E TRETA

Tipteh (punonjësit e saj), me pëlqimin tuaj dhe në përputhje me qëllimin e përpunimit, mund të transferojë disa nga të dhënat tuaja personale palëve dhe vendeve të treta. Raste të tilla të jashtëzakonshme janë përfitime për klientin, p.sh., kërkesa për një garanci.

Në rast se të dhënat tuaja personale transferohen në vende të treta ose organizata ose kompani që kanë selitë e tyre jashtë BE-së, pra në vendet që nuk udhëhiqen nga ligjet që mbrojnë të drejtën për mbrojtjen e të dhënave personale, siç është rasti në Bashkimin Evropian ose Slloveni, Tipteh do të merret dhe zbatojë masat e duhura për të mbrojtur të dhënat tuaja personale, në mënyrë që të drejtat dhe liritë themelore të individëve të respektohen në përputhje me rregullat ne fuqi dhe rregulloret kombëtare dhe të BE-së .

V. TË DREJTAT E INDIVIDËVE

Duke paraqitur një kërkesë me shkrim në Tipteh d.o.o. Ljubljana, Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana, Slloveni, ose info@tipteh.si me titullin “Ushtrimi i të drejtave sipas GDPR” një individ mund të kërkojë akses, përditësim, korrigjim, bllokim ose kufizim të përpunimit ose fshirjes së të dhënave të tyre personale, kundërshtojnë përpunimin e të dhënave të tyre personale dhe kërkojnë transferimin e të dhënave të tyre.

Duke paraqitur një kërkesë me shkrim në Tipteh d.o.o. Ljubljana, Ulica Ivana Roba 23, 1000 Ljubljana, Slloveni, ose info@tipteh.si ju mund të anuloni në çdo kohë aprovimin tuaj për përpunimin e të dhënave tuaja, përgjithmonë ose përkohësisht, tërësisht ose pjesërisht.

Një individ ka të drejtë të paraqesë një ankesë pranë Komisionerit të Informacionit të Republikës së Sllovenisë nëse mendon se të dhënat e tij personale ruhen ose përpunohen ndryshe në kundërshtim me rregullat dhe rregulloret në fuqi për mbrojtjen e të dhënave personale.

VI. PERIUDHAT E RUAJTJES PËR TË DHËNAT PERSONALE

Tipteh do të përpunojë të dhënat personale në shtrirjen e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve të përpunimit të të dhënave derisa të jetë e nevojshme për arritjen e qëllimeve të përcaktuara të përpunimit; ku përpunimi bazohet në aprovim, të dhënat personale do të përpunohen deri në tërheqjen e aprovimit.

Tipteh do të përpunojë të dhënat personale derisa të arrihet qëllimi i përpunimit ose duke marrë parasysh periudhat e kufizimit të përcaktuara për përmbushjen e detyrimeve që mund të lindin nga përpunimi i të dhënave personale, veçanërisht kur përpunimi i të dhënave personale është i nevojshëm për të kryer ose zbatuar një marrëveshje, me përjashtim të rasteve ku periudhat e ruajtjes së të dhënave personale janë të përcaktuara me ligj. Në këto rastet e fundit, Tipteh do të ruajë të dhënat në përputhje me detyrimet ligjore.