Kushtet e përgjithshme të shitjes së Tipteh d.o.o.

I. QËLLIMI DHE PËRDORIMI

Me qëllimin e kompanisë TIPTEH d.o.o. ( në vijim: shitësi) duke folur nga perspektiva e një shitësi në kontratat specifike të shitjes me persona fizikë ose juridikë që vizitojnë dyqanin e internetit TIPTEH dhe regjistrohen si përdorues (në vijim: blerësit), më 31 gusht 2018, drejtori i shitësit pranoi kushtet e përgjithshme të shitjes, sipas të cilave shitësi lidh kontrata me blerësit. Në përfundimin e këtyre kontratave të shitjes me blerësit, zbatohen ekskluzivisht kushtet e përgjithshme të shitjes.

Shitësi nuk do të njohë asnjë kusht të blerësit që bie në kundërshtim me këto kushte të përgjithshme të shitjes ose nëse i shmang ato, përveç rastit kur shitësi i konfirmon ato shprehimisht.

Kushtet e përgjithshme të shitjes janë si një tekst i plotë i publikuar në adresën e internetit të shitësit www.TIPTEH.si.

Për më tepër, kontratat i referohen edhe këtyre kushteve të përgjithshme të shitjes, që përfshihen edhe në ofertat e shitësit por edhe në faturat proforma që shitësi i dërgon blerësit. Nëse shitësi dhe blerësi lidhin një kontratë të veçantë shitjeje,  këto kushte të përgjithshme të shitjes do të jenë pjesë përbërëse e saj. Në kontratat specifike të shitjes, përmbajtja e kontratës nuk mund të bie në kundërshtim me kushtet e përgjithshme të pranuara të shitjes, përveçse me aprovimin e veçantë me shkrim të drejtorit të shitjes.

Kushtet e përgjithshme të shitjes do të zbatohen për të gjitha ndërveprimet e ardhshme të biznesit me blerësit.

II. KUSHTET E DORËZIMIT DHE SUBJEKTI I SHITJES

Rezervat e këtyre kushteve të shitjes zbatohen sipas kërkesave dhe porosive të blerësve që këta të fundit ia paraqesin shitësit dhe kryhen në bazë të një specifikimi të përgatitur në përputhje me rregullat e profesionit. Me porositë e blerësve që këta të fundit ia paraqesin shitësit për të cilat përgatiten në bazë të kërkesave të veçanta teknike të blerësve, shitësi ka të drejtën të ndryshojë kushtet e përgjithshme të shitjes. Shitësi duhet të informojë shprehimisht blerësit për çdo ndryshim të tillë.

Subjekti i shitjeve që mbulohen nga këto kushte të përgjithshme shitjeje janë të gjitha produktet që ofron shitësi. Këto produkte gjenden në faqen e internetit www.TIPTEH.si. Produktet shiten me karakteristika teknike ashtu siç specifikohen nga të dhënat e furnitorit apo prodhuesit e produkteve. Të gjitha rreziqet në lidhje me meritat teknike të produkteve do të merren përsipër vetëm nga blerësi. Certifikatat i bashkëngjiten mallrave që shiten sidomos në rast se ato i bashkëngjiten nga furnizuesi i mallrave të shitësit ose nëse blerësi i kërkon kundrejt një pagese në momentin e kryerjes së porosisë.

Në rast se bleresi kërkon një sqarim për karakteristikat teknike të produkteve, shitesi ia dergon këto specifikime por nuk është i detyruar. Në bazë të porosisë së blerësit por edhe në rastet kur blerësi kërkon shprehimisht  një kërkesë me shkrim, shitësi i lëshon blerësit një konfirmim të porosisë, kur blerësi vlerëson se kjo është e nevojshme. Konfirmimi i porosisë i dhënë nga shitësi përfaqëson kushtet përfundimtare të shitjes së shitësit në të cilat është lidhur kontrata.

Nëse blerësi nuk kërkon shprehimisht konfirmimin e porosisë së përmendur në paragrafin e mëparshëm, shitësi duhet t’i sigurojë blerësit mallrat e disponueshëm në përputhje me kushtet e përgjithshme të shitjes, gjithmonë nëse shitësi pranon porosinë e blerësit. Nëse gjatë kryerjes së një porosie blerësi nuk kërkon dorëzimin e të gjitha mallrave të porositura, shitësi ka të drejtë t’i dorëzojë blerësit vetëm një pjesë të mallit të porositur që blerësi është i detyruar të pranojë.

Kusht që shitësi të dorëzojë mallin tek blerësi është përmbushja paraprake e të gjitha kushteve kontraktuale nga blerësi ndaj shitësit.

Në Slloveni, shitësi duhet të sigurojë dorëzim të shpejtë në tre ditë pune për dërgesat deri në 31 kg dhe 1,75 m të gjatë ose për dërgesat me dimensione të kombinuara, ku shuma maksimale e anës më të gjatë dhe vëllimit është 300 cm. Dërgesat më të rënda dorëzohen nga shitësi me kamion, me një kohë dorëzimi nga 5 deri në 7 ditë pune. Posta e shpejtë ose shënimet e dërgesës së mallrave do të konsiderohen si dëshmi e dorëzimit.

Me kërkesë të shprehur të blerësit, shitësi duhet t’i japë blerësit udhëzime për instalimin ose përdorimin e mallit të dorëzuar. Shitësi duhet t’i dorëzojë blerësit udhëzimet në gjuhën e furnitorit, me përjashtim të rasteve të kërkesave të ndryshme ligjore.

Kthimi i mallrave është i mundur nëse këto mallra nuk janë bërë posaçërisht për blerësin dhe nëse nuk kanë kaluar më shumë se 60 ditë nga shitja e mallrave. Mallrat e kthyera duhet të jenë në paketimin origjinal. Shitësi do të tarifojë me kthimin e mallrave në kostot e fiksuara nga shpenzimet e administrimit me një tarifë fikse për dëmin e bërë në vlerën 20% të çmimit të blerjes së mallit të kthyer.

III. LIDHJA E KONTRATËS

Kontrata ndërmjet shitësit dhe blerësit lidhet kur shitësi pranon porosinë e blerësit ose kur shitësi pranon porosinë e bërë me shkrim, siç përshkruhet në pikën 2 të kushteve të përgjithshme të shitjes. Nëse blerësi ia paguan shitësit mallrat e porositura paraprakisht, pa ndonjë porosi të veçantë, atëherë kontrata është lidhur në përputhje me faturën  proforme ose  me ofertën e shitësit në momentin kur shitësi ka marë pagesën e bërë nga blerësi.

Porosia e blerësit duhet të kryhet në formë të shkruar dhe të dërgohet në adresën e shitësit me postë, faks ose në adresën e tij elektronike. Nëse shitësi dhe blerësi lidhin një kontratë të veçantë shitjeje, kjo e fundit lidhet kur nënshkruhet nga të dyja palët.

Nëse blerësi anulon porosinë e vendosur, kontratën e lidhur ose ndryshon porosinë, ai detyrohet t’i paguajë shitësit një gjobë kontraktuale për rastin e tërheqjes nga kontrata në shumën 20% të vlerës së porosisë ose të kontratës, e cila është anuluar ose ndryshuar nga blerësi. Blerësi nuk ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata e lidhur për mallrat, të cilat janë porositur në bazë të specifikimeve të veçanta të blerësit dhe janë përshtatur për një blerës të caktuar. Mallrat porositen në bazë të specifikimeve të veçanta të blerësit dhe janë të përshtatura për një blerës të caktuar në rastin kur furnizuesi i shitësit i prodhon mallrat ose përfundon prodhimin e tyre vetëm pas lidhjes së kontratës së shitjes ndërmjet blerësit dhe shitësit.

Afati i dorëzimit të porosisë nga shitësi është 10 ditë, përveç rasteve kur vendoset ndryshe në kontratën e lidhur të shitjes. Shitësi duhet të përcaktojë kohët konkrete të dorëzimit për kontratat specifike të shitjes në faturën proforme si dhe ofertën ose konfirmimin e porosisë. Nëse në kontratë, faturën proformale, në ofertë ose konfirmimin  e porosisë përcaktohet vetëm data e dorëzimit, atëhere afati për përmbushjen e detyrimeve të shitësit është 30 ditë pas skadimit të datës së dorëzimit.

IV. VLERA E BLERJES

Çmimet e treguara në ofertat ose faturat proforme të dhëna nga shitësi për blerësin, ose në konfirmimet e mëvonshme të porosive specifike nga shitësi janë përfundimtare.

Shitësi duhet të përcaktojë çmimet për blerësin në ofertat specifike në bazë të kushteve specifike të blerësit. Në rastet kur lista e çmimeve nuk ekziston, shitësi duhet të përcaktojë çmimet duke marrë në konsideratë politikën e biznesit të shitësit dhe marrëveshjet e veçanta me blerësin dhe ia dorëzon ato blerësit me oferta specifike ose me fatura proforme.

Nëse çmimi i blerjes nuk është përcaktuar në mënyrë specifike në ofertë, faturën proforme ose kontratën speciale të shitjes, çmimi sipas listës së çmimeve të shitësit do të zbatohet si i vlefshëm në datën kur është lidhur kontrata.

Nëse gjatë zbatimit të kontratës së lidhur të shitjes ndryshon lista e çmimeve të shitësit, çmimet e ndryshuara për blerësin do të zbatohen nga data kur shitësi e njofton blerësin për ndryshimin e listës së çmimeve.

Çmimet në listën e vlefshme të çmimeve janë çmime me shumicë. Ato nuk duhet të përfshijnë instalimin dhe lidhjen e produkteve, softuerit ose trajnimin e klientit. Tatimi mbi vlerën e shtuar (TVSH) nuk është i përfshirë, nuk merret në konsideratë.

V. MËNYRA DHE SIGURIMI I PAGESËS

Çmimi i përcaktuar në këtë kontratë shitje është në EURO.

Shitësi është i detyruar t’i dorëzojë blerësit mallrat EXW në magazinën e shitësit (Incoterms 2000). Në rast të një marrëveshjeje paraprake me blerësin ose sipas gjykimit ose vendimit të tij, shitësi mund t’i dorëzojë mallrat në adresën e blerësit, ku shpenzimet, duke përfshirë edhe kostot e paketimit dhe përgjegjësinë për transportin, i bartë blerësi.

Blerësi do të paguajë faturën e Shitësit sipas kushteve të pagesës të përcaktuara në faturën e shitjes, konfirmimin e porosisë ose ndryshe siç është rënë dakord. Blerësi nuk ka të drejtë të kërkojë zbritje në faturë ose mbajë peng, të bëjë kundërpadi ose kompensim kundrejt faturës.

Blerësi duhet të paguajë detyrimet e veta financiare me para në dorë me urdhërpagesë në llogarinë e biznesit të shitësit. Pagesa me kompensim nuk do të konsiderohet si një mënyrë e vlefshme pagese e detyrimit, vetëm nëse palët kontraktuese bien dakord shprehimisht për këtë ose nëse kundërpaditë e blerësit janë përfundimtare dhe të njohura juridikisht.

Data e pagesës do të jetë data kur shitësi merr paratë në llogarinë e tij të biznesit nga banka e blerësit. Blerësi do të pajtohet shprehimisht me caktimin e një pjese ose të të gjitha pretendimeve të ardhshme të personave të tretë që shitësi do të ketë ndaj blerësit.

Në rast vonese të pagesës  së detyrimeve ndaj shitësit, shitësi ka të drejtë të gjobitë me interes, e njohur me ligj të pagesës së vonuar.

Nëse është rënë dakord për një afat të veçantë pagese, shitësi mund të kërkojë sigurimin e pagesës me draftin e përmbarimit; mbi të cilën është nënshkrimi i debitorit, i vërtetuar nga një noter ose njësi administrative; garanci bankare ose kredi e dokumentuar.

VI. VENDOSJA E SASIVE

Blerësi është i detyruar të kontrollojë mallin e furnizuar menjëherë pas grumbullimit të mallit dhe pastaj vendos nëse do të bëjë një ankesë për sasinë e mallit. Dorëzimi përfshin gjithashtu dorëzimin e mallrave tek transportuesi.

VII. DEFEKTET MATERIALE

Pas grumbullimit të mallit, blerësi është i detyruar t’i kontrollojë menjëherë ato dhe t’i komunikojë me shkrim shitësit çdo defekt material të mundshëm, me procesverbalin e ankesës, jo më vonë se brenda 3 ditëve nga data e marrjes. Në rast ankese, blerësi duhet t’i dërgojë mallrat në adresën e shitësit me shpenzimet e tij.

Shitësi është përgjegjës për defektet materiale të mallit të shitur 6 muaj pas dorëzimit të tyre tek blerësi.

Blerësi është i detyruar të sigurohet që mallrat e dorëzuara nga shitësi të testohen nga një person i kualifikuar. Blerësi është i detyruar gjithashtu të sigurohet që mallrat e dorëzuara nga shitësi të instalohen nga një person i kualifikuar.

Shitësi i dërgon mallrat blerësit në një paketim standard sipas standardeve të tij. Shitësi mund t’i ngarkojë blerësit kostot e ambalazhimit dhe paketimit. Me kërkesë të veçantë të blerësit, shitësi e paketon mallin në një mënyrë tjetër, por blerësi është i detyruar të paguajë shpenzimet e një ambalazhimi dhe paketimi të tillë. Shitësi nuk do të jetë përgjegjës për dëmin që mund të rezultojë nga paketimi ose ambalazhim i tillë. Shitësi do të jetë përgjegjës për defektet materiale që blerësi nuk ka mundur t’i evidentojë gjatë grumbullimit të mallrave (të ashtuquajturat defekte të fshehura), nëse ato ndodhin brenda 6 muajve nga data e grumbullimit dhe ato rezultojnë që nga koha e dorëzimit, me kusht që blerësi të informojë shitësin për këto dëme me shkrim, me procesverbalin e ankesës, menjëherë pasi ato ndodhin, ose të paktën 3 ditë pas dates që kanë ndodhur.

Blerësi duhet të dorëzojë ankesën mbi mallrat në zyrën e regjistruar të shitësit ose t’i dërgojë atje me shpenzimet e tij. Në njoftim, blerësi duhet të përcaktojë dhe të përshkruajë me saktësi defektet materiale dhe t’i mundësojë shitësit të kontrollojë mallin për të cilin është ankuar duke bërë një deklaratë për defektet materiale të supozuara. Për shkak të defekteve materiale, blerësi duhet t’i japë shitësit dy mundësi për të korrigjuar mallin ose për të korrigjuar defektin material. Nëse nuk është kështu ose korrigjimi i defektit nuk është i suksesshëm, blerësi duhet t’i kërkojë shitësit të ndryshojë mallin.

Një afat i arsyeshëm për veprime korrigjuese ose ndryshime do të jetë data jo më pak se 45 ditë. Pas korrigjimit të defektit, blerësi është i detyruar të marrë mallin e korrigjuar ose të ndryshuar në zyrën qëndrore të shitësit. Nëse korrigjimi i defektit nuk është i suksesshëm dhe shitësi nuk mund të ndryshojë mallin, blerësi mund të kërkojë një çmim më të ulët blerjeje ose mund të tërhiqet nga kontrata.

Në rast të një defekti të vogël material ose në mospërputhje me kontratën, blerësi nuk ka të drejtë të tërhiqet nga kontrata. Në rast të tërheqjes nga kontrata, blerësi nuk ka të drejtë për kompensim shtesë për shkak të një defekti.

Nëse blerësi fillon të rregullojë në mënyrë arbitrare një defekt vetë ose me ndihmën e personave të tretë pa i mundësuar shitësit ta kontrollojë atë dhe të bëjë një deklaratë për defektet materiale, atëhere shitësi nuk mban përgjegjësi për të metat materiale.

Nëse rezulton se malli nuk ka pasur asnjë defekt material ose nëse defekti është rezultat i instalimit ose lidhjes së gabuar dhe joprofesionale të mallit, ose nëse shitësi nuk është përgjegjës për këtë defekt, blerësi është i detyruar të rimbursojë të gjitha shpenzimet në lidhje me këtë. Për sa i përket kësaj, palët kontraktuale përcaktojnë me pëlqim të ndërsjellë këtë dëm në shumën prej 30% të çmimit të blerjes për mallin që është bërë ankesa.

Nëse dëmi që i bëhet shitësit është më i rëndë se shpërblimi i kontraktual, atëherë shitësi ka të drejtë t’ia kërkojë blerësit sipas rregullave të përgjithshme dhe sipas ligjit të detyrimeve. Karakteristikat e mallrave në parim janë në përputhje vetëm me përshkrimin e produktit nga prodhuesi. Deklaratat publike, rekomandimet ose reklamat e prodhuesit nuk paraqesin indikacione shtesë të vlefshme kontraktuale të karakteristikave.

VIII. GARANCIA

Garancia e shitësit fillon me dorëzimin e mallit ose kthimin e kredisë dhe zbatohet për funksionimin teknikisht të përsosur të mallit. Do të zbatohen gjithashtu, termat dhe kushtet e shkruara të produktit të konsumit të shtypura në fletën e garancisë së mallrave. Shitësi jep një garanci për të gjithë produktin, në mënyrë që ky i fundit të jetë teknikisht në gjëndje të mirë dhe duhet të korrigjojë pa pagesë të gjitha defektet që mund të ndodhnin në këto produkte brenda 12 muajve nga dorëzimi i tyre tek blerësi, ose në të kundërt duhet të ndryshojë produkt.

Në rast të zbatimit të përgjegjësisë së shitësit lidhur me garancinë për funksionim normal, blerësi është i detyruar t’i dorëzojë shitësit produktin për të cilin është ankuar. Kushtet e garancisë të printuara në dokumentat e garancisë bashkangjitur produkteve janë në fuqi.

Në lidhje me blerësin, shitësi nuk do të marrë përsipër asnjë përgjegjësi kontraktuale për dëmin, përveç përgjegjësisë së drejtpërdrejtë në lidhje me garancinë për funksionimin normal të produktit ose përgjegjësisë së drejtpërdrejtë për defektet materiale, për çdo rast dëmi, për të cilin shitësi mund të jetë përgjegjës.

Me këto kushte të përgjithshme shitjeje, shitësi duhet të përjashtojë shprehimisht çdo përgjegjësi që ka për dëmin e bërë ndaj blerësit në lidhje me ankesën ose korrigjimin e defekteve materiale ose defekteve të garancisë, lidhur me mallrat e dorëzuara.

Nëse rezulton se mallrat nuk kanë pasur defekte dhe kanë funksionuar pa probleme ose nëse një defekt është rezultat i instalimit ose lidhjes së gabuar dhe joprofesionale ose nëse shitësi nuk është përgjegjës për dëmin, blerësi është i detyruar t’ia kompensojë shitësit të gjitha kostot lidhur me këtë. Për sa i përket kësaj, palët kontraktuale përcaktojnë me pëlqim të ndërsjellë këtë dëm në shumën prej 30% të çmimit të blerjes për mallin për të cilin është bërë ankesa.

Nëse dëmi që i bëhet shitësit është më i rëndë se shpërblimi i parashikuar në kontratë, atëherë shitësi ka të drejtë t’ia kërkojë blerësit sipas rregullave të përgjithshme dhe ligjit të detyrimeve.

IX. PËRGJEGJËSITË  E SHITESIT PËR VONESAT NË DËRGIMIN E MALLRAVE

Koha e dorëzimit fillon kur blerësi paguan çmimin e blerjes në bazë të ofertës, faturës pro-forme ose kontratës speciale të shitjes.

Shitësi nuk mban përgjegjësi për vonesat në përmbushjen e detyrimeve të tij kontraktuale, për goditjet që mund të vijnë si rezultat i kushteve të jashtëzakonshme natyrore (tërmet, breshër, përmbytje, thatësirë…),  (në shoqërinë e shitësit, shoqëri të tjera ose organe shtetërore…), situata të jashtëzakonshme sociale (luftë, akte terroriste….) dhe arsye apo rrethana të tjera që shitësi nuk do mund t’i parandalonte, eliminonte ose shmangte. Në këto raste, koha e dorëzimit do të zgjatet sipas kohëzgjatjes së situatave të tilla.

Shitësi duhet të informojë menjëherë blerësin për arsyet e vonesës dhe kohëzgjatjen e afatit të dorëzimit të produkteve.

Nëse arsyeja e vonesës i atribuohet shitësit, blerësi duhet t’i japë shitësit një afat shtesë për përmbushjen e të gjitha detyrimeve të tij kontraktuale përpara se ai të mund të tërhiqet nga kontrata e lidhur. Ky afat nuk duhet të jetë më i shkurtër se 45 ditë. Në rast të përmbushjes së detyrimit të shitësit brenda një afati shtesë ose me vonesë, blerësi nuk ka të drejtë të kërkojë nga shitësi ndonjë kompensim për dëmin.

Në fillim të kohës së dorëzimit, supozohet se janë sqaruar të gjitha çështjet teknike.

X. VONESAT E BLERËSIT NË GRUMBULLIMIN E MALLRAVE

Nëse blerësi nuk e grumbullon mallin e përgatitur nga shitësi brenda afatit për të cilin është rënë dakord, shtohet risku i shkatërrimit aksidental të mallit dhe blerësi duhet t’i rimbursojë shitësit të gjitha shpenzimet e bëra për shkak të vonesës.

XI. VONESAT E BLERËSIT NË PAGESË

Nëse blerësi nuk ofron sigurimin për pagesën e çmimit të blerjes për të cilin është rënë dakort, kjo do të konsiderohet si një rast vonese në grumbullimin e mallit dhe do të zbatohen të njëjtat rregulla siç tregohen për këtë rast.

Nëse sigurimi i pagesës nuk është dakorduar dhe shitësi ka dyshime se blerësi nuk do të paguajë çmimin e blerjes (p.sh. falimentimi), shitësi mund të bëjë një deklaratë të njëanshme që tërhiqet nga kontrata dhe të kërkojë nga blerësi të paguajë gjobën kontraktuale për tërheqje nga kontrata në masën 20 % të vlerës kontraktuale. Në këtë rast, shitësi nuk është i detyruar të kompensojë blerësin për çdo dëm që mund të lindë.

Në rast të vonesës së pagesës, shitësi ka të drejtën e kamatës së prapambetjes të parashikuar me ligj. Nëse blerësi vonon pagesën për mallin e dorëzuar paraprakisht dhe ka detyrime të tjera të paplotësuara ndaj shitësit, shitësi mund të mbajë dorëzimin e mëtejshëm të mallrave, edhe pas kontratave tashmë të lidhura, pa asnjë përgjegjësi për dëmin ndaj blerësit.

Nëse blerësi nuk ofron sigurinë e përshtatshme për përmbushjen e detyrimeve të tij, shitësi mund të mbyllë kontratën dhe të kërkojë pagesën e një gjobe kontraktuale nga blerësi. Shitësi ka të drejtën e një rimbursimi të mallrave të papaguara, kompensim për vlerën e reduktuar të mallrave në përdorim dhe rimbursimin e të gjitha shpenzimeve aktuale të shitësit të bëra në lidhje me mbylljen e kontratës, siç janë kostot e transportit, orari i punës, kostot administrative dhe kosto të tjera aktuale.

Nëse malli i dorëzuar ka defekte materiale, për të cilat blerësi ka bërë një ankesë, ose malli është dëmtuar gjatë transportimit tek blerësi, kjo nuk i pezullon detyrimet që ka blerësi ndaj shitësit. Fakti që shitësi nuk i ka dorëzuar ende blerësit dokumentacionin në lidhje me mallin, nuk e pezullon gjithashtu detyrimin e blerësit për të paguar çmimin e blerjes.

XII. TERHEQJA NGA KONTRATA

Nëse blerësi shkel një ose disa dispozita të kontratës apo kushte të përgjithshme, shitësi ka të drejtë të tërhiqet menjëherë nga kontrata pa paraqitur një afat shtesë për korrigjimin e defekteve ose periudhën e njoftimit.

XIII. RUAJTJA R TITULLIT

Shitësi ka të drejtën e pronësisë mbi mallin e shitur pas çdo dërgese të mallit, derisa blerësi të paguajë të gjithë çmimin e mallit të dorëzuar. Kjo vlen edhe në rastin kur blerësi plotëson, ribën, instalon ose në ndonjë mënyrë tjetër ndryshon identitetin e mallit.

Në rastin e rishitjes së mallit përpara përmbushjes së detyrimeve kontraktuale të blerësit ndaj shitësit, blerësi është i detyruar të informojë blerësin e ri për ruajtjen e pronësisë, përndryshe blerësi përgjigjet për dëmet që rrjedhin nga shkelja e njoftimit.

Mbulimi i kostove ose sekuestrimi i shkaktuar nga dështimi i blerësit për të përmbushur detyrimet e tij do të mbartet nga blerësi. Në rast sekuestrimi ose pretendimesh të ngjashme për produktet nga një palë e tretë në të cilën shfaqen mallrat e shitësit, blerësi duhet të informojë menjëherë palën e tretë për klauzolën ekzistuese të mbajtjes së titullit.

XIV. MBROJTJA E TË DREJTAVE TË PRONËSISË INDUSTRIALE

Në përputhje me rregulloret, blerësi është i detyruar të marrë parasysh të gjitha të drejtat e pronësisë industriale (patentat, mostrat, modelet, markat tregtare…) të shitësit dhe furnitorëve të tij lidhur me mallin e dorëzuar. Në veçanti, nuk mund të ndryshojë, plotësojë, etj. mallrat e mbrojtura me të drejtat e pronësisë industriale pa pëlqimin e shitësit, si dhe nuk mund të heqë ose fshehë etiketat e mallrave të blera nga shitësi.

Shitësi duhet të rezervojë pronësinë dhe të drejtat e autorit për fotografitë, vizatimet, llogaritjet dhe dokumentacione të tjera dhe e ndalon blerësin që t’ia dorëzojë dokumentacionin personave të tretë. Raportet mbi testet teknike, certifikatat, deklaratat ose provat specifike për mallrat e porositura paguhen në bazë të listës së çmimeve të shitësit.

Blerësi është i detyruar t’i paraqesë shitësit kërkesat për një dokumentacion në lidhje me një produkt specifik të porosisë ose një pjesë të porosisë, një grup sipas kërkesës së paraqitur ose më së voni në momentin e porosisë. Nëse në momentin e kërkesës apo porosisë blerësi nuk e ka kërkuar këtë dokumentacion, shitësi nuk është i detyruar ta lëshojë atë.

XV. SHKELJA E KUSHTEVE TË PËRDORIMIT DHE PËRGJEGJËSITË E BLERËSIT

Blerësi duhet të ketë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për akses të plotë në dyqanin online. Blerësit janë të detyruar të mbrojnë emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e caktuar dhe nuk mund t’ia besojnë ato një personi të tretë.

Shitësi ka të drejtën për të parandaluar aksesin në faqet në të cilat aksesohet kollaj me emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin për blerësit që shkelin kushtet e përdorimit të dyqanit online ose veprojnë kundër tyre.

Ofruesi ka të drejtën për të penguar aksesin e blerësve të cilët me dashje ose nga pakujdesia ua paraqesin personave të tretë fjalëkalimin dhe/ose emrin e përdoruesit.

Nëse blerësi ia dorëzon emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimin e tij një personi të tretë, blerësi dhe personi i tretë do të jenë individualisht përgjegjës ndaj shitësit për detyrimet dhe dëmin që rezulton nga blerja nga personi i tretë. Blerësi do të jetë përgjegjës për të dhënat e sakta të përdoruesit të treguara në faqen e internetit të shitësit. Blerësi duhet t’i komunikojë menjëherë shitësit ndryshimet e të dhënave të përdoruesit. Nëse me veprimin e tij, të dhënat e gabuara të përdoruesit ose shkeljen e detyrimit, blerësi i shkakton ndonjë dëm shitësit, ai do të jetë personalisht, moralisht dhe materialisht përgjegjës për të.

Përfaqësuesi ligjor i blerësit ose nënshkruesi i deklaratës (me kusht që nënshkruesi i deklaratës së hyrjes të mos jetë përfaqësuesi ligjor i blerësit) do të jetë individualisht përgjegjës për detyrimet e blerësit ndaj shitësit.

XVI. PRIVATËSIA DHE MBROJTJA E TË DHËNAVE PERSONALE

Operatori i të dhënave personale të individëve (përdoruesve ose blerësve) të cilat përpunohen me ligj në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe rregullore të tjera lidhur me to ( Rregulloret e Përgjithshme të Mbrojtjes së të Dhënave dhe këto kushte të përgjithshme) është shoqëria TIPTEH doo (në tekstin e mëtejmë: operator) .

Operatori duhet të marrë përsipër që të përdorë të gjitha të dhënat personale të individëve dhe t’i mbajë ato në përputhje me dispozitat e ligjit në fuqi në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe Rregullores (BE) 2016/679 të Parlamentit dhe Këshillit Evropian të datës 27 Prill 2016 mbi mbrojtjen e individëve në lidhje me përpunimin e të dhënave personale dhe lëvizjen e lirë të këtyre të dhënave (Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave).

Operatori duhet të zgjedhë ose përpunojë drejtpërdrejt informacionin e specifikuar nga blerësit në momentin e porosisë ose regjistrimit në dyqanin e internetit www.TIPTEH.si. Operatori nuk do t’ua bëjë të ditur këtë informacion personave të tretë ose duhet t’ua tregojë personave të tretë vetëm në rastet kur këtë e kërkon ligji në fushën e mbrojtjes së të dhënave personale dhe Rregullorja e Përgjithshme për Mbrojtjen e të Dhënave, si dhe kur përdoren masat e duhura mbrojtëse. Operatori duhet të marrë përsipër që të përshtasë të gjitha masat e arsyeshme mbrojtëse për kushtet e sigurisë së të gjitha të dhënave për pagesë kur një porosi kryhet nga blerësi.

Operatori duhet të mbajë adresat IP të të gjithë vizitorëve të dyqanit të internetit TIPTEH për një periudhë ligjore. Operatori gjithashtu duhet të mbajë emrin, mbiemrin, e-mailin, numrin e telefonit të kontaktit, adresën kryesore dhe adresat për dorëzime, orën dhe datën e regjistrimit dhe arkivin e komunikimeve mes operatorit dhe përdoruesve të regjistruar për periudhën e funksionimit në dyqanin e internetit TIPTEH. .

Operatori duhet t’i përdorë të dhënat personale ekskluzivisht për nevojat e dyqanit të internetit ose për përmbushjen e porosive (dërgimi i materialit informativ, ofertave, faturave dhe të tjera si këto që lidhen me porositë dhe komunikimet e nevojshme).

Me marrëveshjen paraprake të blerësit me cookies, operatori duhet t’i përdori të dhënat personale edhe për qëllime të marketingut të drejtpërdrejtë ose studimit të sjelljeve të blerjes në bazë të të dhënave për produktet e blera dhe marketingun e synuar që rezulton. Për këtë qëllim, operatori përdor cookies Google Analytics. Përdoruesi mund të kërkojë në çdo kohë me shkrim që shitësi të pushojë përgjithmonë ose përkohësisht përdorimin e të dhënave personale dhe të dhënave në lidhje me blerjen për qëllimet e treguara më sipër.

Në asnjë rast, të dhënat e përdoruesit ose të blerësit nuk do t’u dorëzohen personave të paautorizuar ose nuk do të përdoren kundër qëllimit të tyre, përveç në rasteve kur përdoruesi ose blerësi do të pajtohen shprehimisht dhe në mënyrë adekuate me qëllime të tjera të përcaktuara shprehimisht të përdorimit të këtyre të dhënave.

Vetë përdoruesi është gjithashtu përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave personale duke dhënë siguri për emrin e përdoruesit dhe fjalëkalimit të tij si dhe mbrojtjen e përshtatshme softuerike (anti-virus) të sistemit të informacionit ose pajisjes elektronike. Përdoruesi mund të korrigjojë të dhënat në profilin e tij të përdoruesit në dyqanin e internetit TIPTEH ose me një kërkesë me shkrim drejtuar operatorit duke i paraqitur një dëshmi të identitetit dhe adresës së tij.

Dhënia e të dhënave personale nga shitësi ose operatori është një detyrim i nevojshëm për lidhjen e kontratës dhe regjistrimin në dyqanin e internetit TIPTEH. Nëse një përdorues nuk i ndan këto të dhëna, ai mund të mos i regjistrojë ato në faqen e internetit dhe për rrjedhojë, mund të mos blejë produkte. Operatori duhet të mbajë të dhënat personale të përdoruesit, si emrin, mbiemrin, adresën, numrin e kontratës dhe postën elektronike për nevojat e përmbushjes së porosisë.

Në varësi të pëlqimit të shprehur të një përdoruesi, operatori kryen shënjimin e drejtpërdrejtë në mënyrë që një herë në muaj t’u dërgojë përdoruesve me postë elektronike lajmet e fundit, zbritjet në çmime, promovimet dhe lajme të tjera në lidhje me produktet e ofruara në dyqanin e tyre të internetit.

Në menaxhimin e të dhënave personale të përdoruesve, zbatohet politika e privatësisë së operatorit. Klikoni këtu për të parë politikën e privatësisë.

XVII. NDRYSHIMI I KUSHTEVE TË PËRGJITHSHME TË SHITJES DHE LISTA E VLEFSHME E ÇMIMEVE

Shitësi ka të drejtë të ndryshojë këto kushte të përgjithshme të shitjes në përputhje me vendimet e tij në biznes.

Të gjitha ndryshimet e kushteve të përgjithshme të shitjes do të komunikohen nga shitësi me postë elektronike, të paktën 15 ditë përpara hyrjes në fuqi dhe do të publikohen në faqen e internetit www.TIPTEH.si. Njoftimi i përcaktuar në fjalinë e mësipërme nuk është kusht për vlefshmërinë e ndryshimeve të kushteve të përgjithshme të shitjes.

XVIII. ZGJEDHJA E LIGJIT

Ligji slloven do të zbatohet ekskluzivisht për çështjet që nuk rregullohen me këtë kontratë shitjeje dhe këto kushte të përgjithshme të shitjes.

XIX. VLEFSHMËRIA

Nëse ndonjë nga kushtet e pranuara të shitjes nuk mund të zbatohet për ndonjë arsye ose nuk janë të vlefshme për ndonjë arsye, vlefshmëria e kushteve të tjera do të mbetet e pandryshuar.

XX. JURISDIKSIONI I GJYKATËS

Të gjitha mosmarrëveshjet e mundshme që rezultojnë nga kontrata e cila do të lidhet në bazë të këtyre kushteve të përgjithshme, do të zgjidhen nga palët me pëlqim të ndërsjellë.

Nëse një mosmarrëveshje nuk mund të zgjidhet me pëlqim të ndërsjellë, gjykata që ka juridiksion për zgjidhjen e problemeve është gjykata në Lubjanë.

Lubjanë, 31 gusht 2021

CEO i TIPTEH d.o.o.

Damijan JAGER