MQTT

Transporti në radhë i mesazheve të telemetrisë

MQTT është protokolli kryesor i komunikimit TCP/IP makinë me makinë/IoT për Industry 4.0 që ofron shkëmbim të dhënash brenda një rrjeti pajisjesh. Peshon pak, është modeli i komunikimit publish/subscribe me një kohë përgjigjeje të shpejtë. Produktiviteti dhe funksionimi me MQTT është i shpejtë dhe i lehtë. Është një zgjedhje e mirë për pajisjet me përmasa të vogla me konsum të ulët të energjisë. Kostoja minimale e tij siguron transferim pa probleme të të dhënave me gjerësi bande të ulët.

Metoda e komunikimit publish/subscribe

Falë metodës së lehtë Publish/subscribe, MQTT është interesant për t’u përdorur në aplikacionet celulare, ku transferimi i të dhënave me efikasitet energjie dhe besueshmëri është thelbësor. Publish/subscribe është një alternativë ndaj modelit tradicional klient-server HTTP, ku klienti komunikon drejtpërdrejt me pikën përfundimtare.

Dallimi është se në modelin publish/subscribe, klienti nuk nxjerr të dhëna nga serveri, por ai merr mesazhe që lidhen me temën për të cilën është abonuar . Nevojitet një lidhje e besueshme TCP për komunikim. Nëse kjo lidhje ndërpritet, serveri mund t’i ruajë të dhënat në një bufer të dhënash dhe t’ua dërgojë klientëve kur lidhja të rivendoset sërish.

Keni nevojë për ndihmë? Le t’ju ndihmojmë.

Transferimi i të dhënave sipas ngjarjeve

Pika qendrore e komunikimit është i ashtuquajturi broker MQTT, i cili komunikon me klientët (botuesit dhe abonentët) nëpërmjet një lidhjeje interneti ose një rrjeti lokal. Një botues krijon mesazhe dhe i publikon ato për një temë të caktuar.

Transferimi i të dhënave është i drejtuar sipas ngjarjeve, që do të thotë se të dhënat transmetohen kur ndodh ndryshimi (ose në intervale kohore). Një subscriber merr mesazhet që lidhen me temën ku është abonuar.

Si një praktikë standarte, temat duhet të ndjekin një hierarki e cila lejon grupimin/rregullimin logjik për një rrjet sensorësh.

MQTT

Njihuni me avantazhet e MQTT

MQTT Arkitektura

MQTT ofron një nivel të lartë sigurie. Megjithëse përdor protokollin TCP, të dhënat mund të kodohen duke përdorur protokollet kriptografike TLS/SSL. Kriptimi i pjesshëm ose i plotë është i disponueshëm – i zgjedhur në varësi të karakteristikave të aplikimit dhe performancës së sistemit.

Paketat e kontrollit janë shumë të vogla, secila e përbërë nga një kokë fikse (2-5 bytes), një kokë e ndryshueshme dhe një ngarkesë. Shkarkimi vetëm i komponentëve thelbësorë redukton sasinë e të dhënave, dhe në të njëjtën kohë, çdo paketë nuk përmban domosdoshmërisht një kokë të ndryshueshme dhe një ngarkesë të dobishme. Kështu, protokolli MQTT është i përshtatshëm në rastet e transferimit me shpejtësi të ulët, kohës së lartë të përgjigjes, kufirit të transferimit dhe lidhjes së paqëndrueshme.

Mesazhet dërgohen në mënyrë asinkrone (“shtytje”) duke përdorur arkitekturën publish/subscribe. Çdo paketë e dërguar ka qëllimin e vet, çdo bit është krijuar me kujdes në mënyrë që konsumi i të dhënave të jetë sa më minimal.

Çdo rrjet MQTT përbëhet nga të paktën:

  • 1 x ndërmjetës MQTT,
  • 1 x botues MQTT,
  • 1 x abonent MQTT.

Kur një klient lidhet me një ndërmjetës, ai përcakton adresën dhe mesazhin që duhet të publikohet nëse lidhja ndërpritet papritur (koncepti “Vullneti i fundit dhe testamenti-LWM”). Nëse klienti humbet lidhjen, kohëmatësi i mbajtur gjallë përcakton që klienti nuk ka dërguar një mesazh ose PINREQ. Ndërmjetësi më pas publikon menjëherë mesazhin LWM.

MQTT është një protokoll i hapur, i standartizuar i Komitetit Teknik OASIS që mundëson integrimin në IoT, platforma dhe sisteme operative. Për shumicën e aplikimeve të MQTT, zbatimi i komandave bazë (CONNECT, PUBLISH, SUBSCRIBE, DISCONNECT) është i mjaftueshëm. Shumë biblioteka janë gjithashtu të disponueshme përmes projektit Eclipse Paho.

Niveli QoS duhet të përcaktohet për çdo mesazh të dërguar, sepse ai përcakton se si komunikojnë serveri dhe klienti. Ekziston një rregull i thjeshtë, sa më i lartë QoS, aq më i ulët është efikasiteti. Dallohen tre nivele:

  • QoS 0 – Një botues dërgon një mesazh pa kërkuar dorëzim të garantuar. Mund të ndodhë humbja e të dhënave.
  • QoS 1 – Një botues dërgon një mesazh derisa të marrë një konfirmim dorëzimi. Mund të ndodhin duplikime.
  • QoS 2 – Një botues dërgon një mesazh vetëm një herë me dorëzim të garantuar.

Lexoni lajmet më të fundit të Rrjetit