Opći uvjeti poslovanja društva Tipteh d.o.o.

I. SVRHA I UPOTREBA

U svrhu jednoglasnog nastupanja društva Tipteh Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: Prodavatelj) kao prodavatelja prilikom sklapanja pojedinačnih kupoprodajnih ugovora s fizičkim ili pravnim osobama koje posjećuju internetsku trgovinu društva Tipteh Zagreb d.o.o. i registriraju se kao korisnici (u daljnjem tekstu: Kupci), dana 31. kolovoza 2018. direktor Prodavatelja prihvatio je Opće uvjete poslovanja, u skladu s kojima Prodavatelj sklapa ugovore s Kupcima. Prilikom sklapanja kupoprodajnih ugovora s Kupcima primjenjivat će se isključivo Opći uvjeti poslovanja Prodavatelja.

Prodavatelj neće prihvatiti nijedan Kupčev uvjet koji se razlikuje od ovih Općih uvjeta poslovanja ili od njih odstupa, osim u slučaju da ga Prodavatelj izričito odobri.

Cjelokupni tekst Općih uvjeta poslovanja objavljen je na Prodavateljevoj internetskoj stranici www.tipteh.com/hr.

Nadalje, svi ugovori pozivaju se na ove Opće uvjete poslovanja, a navedeni su i na svim ponudama i predračunima koje Prodavatelj šalje Kupcu. U slučaju da Prodavatelj i Kupac sklapaju poseban kupoprodajni ugovor, ovi Opći uvjeti poslovanja činit će i njegov sastavni dio. U slučaju sklapanja pojedinačnog kupoprodajnog ugovora, njegove odredbe ne smiju biti u suprotnosti s prihvaćenim Općim uvjetima poslovanja, osim u slučaju posebnog pisanog odobrenja direktora Prodavatelja.

Ovi Opći uvjeti poslovanja primjenjuju se na sve buduće transakcije s kupcima.

II. UVJETI ISPORUKE I PREDMET PRODAJE

Odredbe ovih Općih uvjeta poslovanja primjenjuju se na upite i narudžbe koje Kupac uputi Prodavatelju, a koji su sastavljeni na temelju specifikacije izrađene u skladu s pravilima struke. U slučaju da je narudžba koju Kupac uputi Prodavatelju sastavljena na temelju posebnih tehničkih zahtjeva Kupca, Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti Opće uvjete poslovanja. Prodavatelj mora izričito obavijestiti Kupca o svakoj takvoj izmjeni.

Predmet prodaje na koji se primjenjuju ovi Opći uvjeti poslovanja obuhvaća sve proizvode iz Prodavateljevog prodajnog programa. Prodavateljev prodajni program dostupan je na internetskoj stranici www.tipteh.com/hr. Proizvodi se prodaju s tehničkim značajkama koje proizlaze iz podataka dobivenih od dobavljača ili proizvođača proizvoda. Sve rizike koji se odnose na tehničku vrijednost proizvoda snosi isključivo Kupac. Certifikati su priloženi uz prodanu robu isključivo u slučaju da ih je uz robu priložio Prodavateljev dobavljač ili ako ih Kupac zatraži prilikom narudžbe uz naplatu.

Na Kupčev zahtjev Prodavatelj dostavlja Kupcu pojašnjenje tehničkih značajki proizvoda, što nije obvezujuće za Prodavatelja. Na temelju Kupčeve narudžbe i u slučaju da Kupac to izričito zahtijeva pisanim putem, kao i u drugim slučajevima kada Kupac procijeni da je to potrebno, Prodavatelj izdaje Kupcu potvrdu narudžbe. U potvrdi narudžbe koju izdaje Prodavatelj navedeni su Prodavateljevi konačni uvjeti prodaje u skladu s kojima je sklopljen ugovor.

Osim u slučaju da Kupac izričito zatraži potvrdu narudžbe iz prethodnog odlomka, Prodavatelj isporučuje Kupcu dostupnu robu u skladu s Općim uvjetima poslovanja, pod uvjetom da Prodavatelj prihvati Kupčevu narudžbu. Ako prilikom naručivanja Kupac ne zatraži isporuku sve naručene robe, Prodavatelj ima pravo isporučiti Kupcu samo dio naručene robe, a Kupac je mora primiti.

Prodavatelj isporučuje robu Kupcu pod uvjetom da Kupac prethodno ispuni sve ugovorne obveze prema Prodavatelju.

Na području Hrvatske Prodavatelj osigurava brzu isporuku u roku od tri radna dana za pošiljke do 31 kg težine i 1,75 m duljine ili za pošiljke kombiniranih dimenzija kojima zbroj najdulje stranice i opsega nije veći od 300 cm. Teže pošiljke Prodavatelj dostavlja kamionom s rokom isporuke od 5 do 7 radnih dana. Dostavnica brze pošte ili otpremnica smatra se dokazom o isporuci.

Na Kupčev izričiti zahtjev Prodavatelj predaje Kupcu upute za instalaciju ili korištenje isporučene robe. Prodavatelj dostavlja Kupcu upute na jeziku dobavljača, osim ako zakonom nije drukčije propisano.

Povrat robe moguć je ukoliko roba nije izrađena posebno za kupca i ako nije prošlo više od 60 dana od prodaje robe. Vraćena roba mora biti u izvornom pakiranju. Prodavatelj naplaćuje dogovorene paušalne manipulativne troškove povrata robe u iznosu od 20% kupovne cijene vraćene robe zbog nastale štete.

III. SKLAPANJE UGOVORA

Ugovor između Prodavatelja i Kupca sklopljen je kada Prodavatelj prihvati Kupčevu narudžbu ili kada Prodavatelj pisanim putem prihvati Kupčevu narudžbu kako je opisano u 2. točki ovih Općih uvjeta poslovanja. Ukoliko Kupac plati Prodavatelju naručenu robu unaprijed, bez posebne narudžbe, smatra se da je ugovor sklopljen u skladu s predračunom ili Prodavateljevom ponudom u trenutku kada Prodavatelj primi Kupčevu uplatu.

Kupac mora sastaviti narudžbu u pisanom obliku i poslati je Prodavatelju poštom, telefaksom ili elektroničkom poštom. U slučaju da Prodavatelj i Kupac sklapaju poseban kupoprodajni ugovor, takav ugovor je sklopljen kada ga potpišu obje Ugovorne strane.

Ukoliko Kupac otkaže narudžbu ili sklopljeni ugovor, ili promijeni narudžbu, dužan je platiti Prodavatelju ugovornu kaznu za slučaj otkaza ugovora od strane Kupca u iznosu od  20% vrijednosti narudžbe ili ugovora, koje je otkazao ili izmijenio Kupac. Kupac nema pravo otkazati sklopljeni ugovor koji se odnosi na robu koja je naručena u skladu s posebnim zahtjevima Kupca i koja je prilagođena potrebama konkretnog kupca. Smatra se da je roba naručena u skladu s posebnim zahtjevima Kupca i prilagođena potrebama konkretnog kupca u slučaju kada Prodavateljev dobavljač proizvede robu ili završi proizvodnju robe tek nakon sklapanja kupoprodajnog ugovora između Kupca i Prodavatelja.

Prodavateljev rok isporuke je 10 dana, osim ako nije drukčije ugovoreno u sklopljenom kupoprodajnom ugovoru. Točno vrijeme isporuke u slučaju pojedinačnih kupoprodajnih ugovora Prodavatelj navodi u predračunu, ponudi ili potvrdi narudžbe. Ako je u ugovoru, predračunu, ponudi ili potvrdi narudžbe naveden samo okvirni datum isporuke, rok za ispunjavanje obveza Prodavatelja je 30 dana nakon isteka okvirnog datuma isporuke.

IV. KUPOVNA CIJENA

Cijene navedene na ponudama ili predračunima koje Prodavatelj šalje Kupcu, ili na kasnijim Prodavateljevim potvrdama posebnih narudžbi, predstavljaju konačne cijene.

Prodavatelj određuje cijene Kupcu u posebnim ponudama, na temelju Kupčevih posebnih zahtjeva. Cijene za robu koja nije navedena u cjeniku Prodavatelj određuje uzimajući u obzir svoju poslovnu politiku i posebne ugovore sklopljene s Kupcem i dostavlja ih Kupcu u obliku posebnih ponuda ili predračuna.

Ako kupovna cijena nije izričito određena u ponudi, predračunu ili posebnom kupoprodajnom ugovoru, primjenjuje se cijena iz Prodavateljevog cjenika koji je važeći na dan sklapanja ugovora.

Ako se za vrijeme provedbe sklopljenog kupoprodajnog ugovora Prodavateljev cjenik promijeni, promijenjene cijene vrijedit će za Kupca od dana kada Prodavatelj obavijesti Kupca o izmjeni cjenika.

Cijene navedene u važećem cjeniku su veleprodajne cijene. Ne uključuju troškove instalacije i spajanja proizvoda ili softvera, ili osposobljavanja korisnika. Porez na dodanu vrijednost (PDV) nije uključen ni uzet u obzir.

V. NAČINI I OSIGURANJE PLAĆANJA

Cijena koja je utvrđena u kupoprodajnom ugovoru izražena je u kunama.

Prodavatelj je obvezan predati robu Kupcu franko skladište Prodavatelja (Incoterms 2000). U slučaju sklapanja predugovora s Kupcem ili prema vlastitom nahođenju ili odluci, Prodavatelj može dostaviti robu na Kupčevu adresu, pri čemu troškove, uključujući i troškove pakiranja, i odgovornost za prijevoz snosi Kupac.

Kupac je dužan platiti račun koji mu je izdao Prodavatelj u skladu s uvjetima plaćanja navedenima na Prodavateljevom prodajnom računu, potvrdi narudžbe ili kako je drukčije dogovoreno. Kupac nema pravo umanjivati iznose na računu ili ostvarivati bilo koja prava na zadržavanje, protupotraživanje ili prijeboj s računom.

Kupac je obvezan platiti svoje financijske obveze u gotovini putem platnog naloga na Prodavateljev poslovni račun. Kompenzacijsko plaćanje ne smatra se valjanim načinom plaćanja obveze, osim u slučaju da Ugovorne strane izričito ugovore takav način plaćanja ili u slučaju da su Kupčeva protupotraživanja pravomoćna i sudski priznata.

Kao datum plaćanja uzima se dan u kojem Prodavatelj primi uplatu gotovine od Kupčeve banke na svoj poslovni račun. Kupac se izričito slaže s ustupanjem jednog dijela ili svih budućih potraživanja koje će Prodavatelj imati od Kupca trećim osobama.

U slučaju kašnjenja u plaćanju dospjelih obveza prema Prodavatelju, Prodavatelj ima pravo naplatiti zakonske zatezne kamate.

Ako je ugovoren poseban rok plaćanja, Prodavatelj može zahtijevati osiguranje plaćanja zadužnicom, koja mora sadržavati dužnikov potpis i ovjeru javnog bilježnika ili upravnog tijela, bankovnom garancijom ili dokumentarnim akreditivom.

VI. UTVRĐIVANJE KOLIČINE

Kupac je obvezan provjeriti isporučenu robu odmah nakon njezinog preuzimanja te utvrditi količinu robe i podnijeti prigovor u tom pogledu. Isporuka također uključuje predaju robe prijevozniku.

VII. MATERIJALNI NEDOSTACI

Kupac je obvezan provjeriti robu odmah nakon njezinog preuzimanja i pisanim putem prijaviti Prodavatelju bilo kakav eventualni materijalni nedostatak uz priloženu evidenciju koja se odnosi na prigovor najkasnije u roku od 3 dana od dana preuzimanja robe. U slučaju prigovora, Kupac mora poslati robu na Prodavateljevu adresu o vlastitom trošku.

Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke prodane robe unutar 6 mjeseci od njezine isporuke Kupcu.

Kupac je obvezan osigurati da robu koju je Prodavatelj isporučio ispita kvalificirana osoba. Kupac je također obvezan osigurati da robu koju je Prodavatelj isporučio instalira kvalificirana osoba.

Prodavatelj otprema robu Kupcu u standardnom pakiranju sukladno njegovim standardima. Prodavatelj može naplatiti Kupcu troškove pakiranja i ambalaže. Na poseban zahtjev Kupca Prodavatelj može spakirati robu na drukčiji način, ali u tom je slučaju Kupac obvezan platiti troškove takvog pakiranja i ambalaže. Prodavatelj nije odgovoran za štetu nastalu uslijed takvog pakiranja ili zbog takve ambalaže. Prodavatelj je odgovoran za materijalne nedostatke koje Kupac ne može utvrditi prilikom preuzimanja robe (takozvani skriveni nedostaci), ako oni nastanu unutar 6 mjeseci od dana preuzimanja i proizašli su iz razloga koji je postojao u trenutku isporuke, pod uvjetom da Kupac obavijesti Prodavatelja o tome pisanim putem uz priloženu evidenciju koja se odnosi na prigovor odmah nakon što nedostatak nastane, a najkasnije u roku od 3 dana od dana njegovog nastanka.

Kupac mora dostaviti robu na koju ulaže prigovor u Prodavateljevo registrirano sjedište ili je onamo poslati o vlastitom trošku. Kupac mora u prijavi precizirati i točno opisati materijalne nedostatke, omogućiti Prodavatelju da provjeri robu na koju se ulaže prigovor te sastaviti izjavu o navodnim materijalnim nedostacima. U slučaju materijalnih nedostataka, Kupac je dužan ponuditi Prodavatelju dvije mogućnosti – da popravi robu ili da ukloni materijalni nedostatak. Ako popravak nije moguć ili uklanjanje nedostatka ne uspije, Kupac traži od Prodavatelja zamjenu robe.

Razuman rok za uklanjanje nedostatka ili zamjenu robe ne smije biti kraći od 45 dana. Nakon uklanjanja nedostatka Kupac je obvezan preuzeti popravljenu ili zamijenjenu robu u sjedištu Prodavatelja. Ako uklanjanje nedostatka ne uspije, a Prodavatelj nije u mogućnosti zamijeniti robu, Kupac može zatražiti nižu kupovnu cijenu ili može odustati od ugovora.

Kupac nema pravo odustati od ugovora u slučaju manjih materijalnih nedostataka ili neusklađenosti s ugovorom. Ako odustane od ugovora, Kupac nema pravo na dodatnu naknadu zbog nedostatka.

Ukoliko Kupac prvi počne uklanjati ili proizvoljno ukloni nedostatak, sam ili uz pomoć trećih osoba, a da nije omogućio Prodavatelju da provjeri robu i sastavi izjavu o materijalnim nedostacima, Prodavatelj više nije odgovoran za materijalne nedostatke.

Pokaže li se da roba nema materijalnih nedostataka ili da nedostatak proizlazi iz nepravilne i nestručne instalacije ili spajanja, ili da Prodavatelj nije odgovoran za nedostatak, Kupac je obvezan nadoknaditi sve nastale troškove. U tom slučaju Ugovorne strane sporazumno utvrđuju naknadu štete u iznosu od 30 % kupovne cijene robe na koju se ulaže prigovor.

Ukoliko je šteta koja je prouzročena Prodavatelju veća od sporazumno utvrđene naknade, Prodavatelj ima pravo zahtijevati od Kupca naknadu štete u skladu s općim sustavom obveznog prava. Značajke robe načelno su utvrđene isključivo na temelju proizvođačevog opisa proizvoda. Javne izjave, preporuke ili oglasi proizvođača ne predstavljaju dodatne ugovorno priznate pokazatelje značajki.

VIII. JAMSTVO

Prodavateljevo jamstvo počinje vrijediti od dana isporuke robe ili od dana izdavanja robe na revers i primjenjuje se na tehnički besprijekorno funkcioniranje robe. Primjenjuju se pisani uvjeti i odredbe za potrošački proizvod koji su otisnuti na jamstvenom listu robe. Prodavatelj daje jamstvo za cijeli proizvod, što podrazumijeva da je proizvod tehnički ispravan i da će Prodavatelj besplatno popraviti sve nedostatke koji bi se mogli pojaviti na proizvodima unutar 12 mjeseci od dana njihove isporuke kupcu, ili da će zamijeniti proizvod.

U slučaju izvršenja Prodavateljeve odgovornosti koja se odnosi na jamstvo za ispravno funkcioniranje proizvoda, Kupac je obvezan dostaviti Prodavatelju proizvod na koji se ulaže prigovor. Važećima se smatraju uvjeti jamstva koji su otisnuti na jamstvenom listu priloženom uz proizvod.

Prodavatelj ne preuzima prema Kupcu nikakvu ugovornu odgovornost za nastalu štetu, osim izravne odgovornosti koja se odnosi na jamstvo za ispravno funkcioniranje proizvoda ili izravne odgovornosti za materijalne nedostatke ili za bilo kakvu štetu za koju bi Prodavatelj mogao biti odgovoran.

Ovim Općim pravilima poslovanja Prodavatelj izričito isključuje svaku Prodavateljevu odgovornost za štetu koja bi mogla biti prouzročena Kupcu prilikom ulaganja prigovora ili uklanjanja materijalnih nedostataka ili nedostataka koji se odnose na jamstvo, u pogledu isporučene robe.

Pokaže li se da roba nema nedostataka i da ispravno funkcionira ili da nedostatak proizlazi iz nepravilne ili nestručne instalacije ili spajanja, ili da Prodavatelj nije odgovoran za štetu, Kupac je obvezan nadoknaditi Prodavatelju sve nastale troškove. U tom slučaju Ugovorne strane sporazumno utvrđuju naknadu štete u iznosu od 30 % kupovne cijene robe na koju se ulaže prigovor.

Ukoliko je šteta koja je prouzročena Prodavatelju veća od sporazumno utvrđene naknade, Prodavatelj ima pravo zahtijevati od Kupca naknadu štete u skladu s općim sustavom obveznog prava.

IX. ODGOVORNOST PRODAVATELJA ZA KAŠNJENJE U ISPORUCI ROBE

Rok isporuke počinje teći kada Kupac plati kupovnu cijenu na temelju ponude, predračuna ili posebnog kupoprodajnog ugovora.

Prodavatelj nije odgovoran za kašnjenje u ispunjavanju svojih ugovornih obveza ako je kašnjenje prouzročeno izvanrednim prirodnim uvjetima (potresom, tučom, poplavom, sušom), štrajkovima (u Prodavateljevoj tvrtki, drugim tvrtkama, državnim tijelima…), iznimnim društvenim situacijama (ratom, terorističkim djelima ….) ili nekim drugim uzrocima i okolnostima koje Prodavatelj ne može spriječiti, ukloniti ili izbjeći. U tim će se slučajevima rok isporuke produljiti za vrijeme koliko traje izvanredna situacija.

Prodavatelj mora odmah priopćiti Kupcu razloge kašnjenja i obavijestiti ga o produljenju roka isporuke robe.

Ako je za kašnjenje odgovoran Prodavatelj, Kupac mu mora odrediti dodatni rok za ispunjavanje svih njegovih ugovornih obveza prije nego što odustane od sklopljenog ugovora. Taj rok ne smije biti kraći od 45 dana. U slučaju da Prodavatelj ispuni svoje obveze u dodatnom roku ili sa zakašnjenjem, Kupac nema pravo zahtijevati od Prodavatelja nikakvu naknadu štete.

Pretpostavlja se da su prije nego što počne teći rok isporuke razjašnjena sva tehnička pitanja.

X. KAŠNJENJE KUPCA U PREUZIMANJU ROBE

Ako Kupac u ugovorenom roku ne preuzme robu koju je Prodavatelj pripremio, rizik slučajnog uništenja robe preuzima Kupac, koji mora nadoknaditi Prodavatelju sve troškove nastale zbog kašnjenja.

XI. KAŠNJENJE KUPCA U PLAĆANJU

Ako Kupac ne dostavi ugovoreno osiguranje plaćanja kupovne cijene, smatra se da kasni s preuzimanjem robe pa se primjenjuju pravila navedena za takav slučaj.

Ako osiguranje plaćanja nije ugovoreno i Prodavatelj ima osnovanu sumnju da Kupac neće platiti kupovnu cijenu (npr. zbog nesolventnosti), Prodavatelj može dati jednostranu izjavu da odustaje od ugovora i da zahtijeva od Kupca da plati ugovornu kaznu za odustajanje od ugovora u iznosu od 20 % ugovorene vrijednosti. U tom slučaju Prodavatelj nije obvezan nadoknaditi Kupcu bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati.

U slučaju kašnjenja u plaćanju Prodavatelj ima pravo naplatiti zakonske zatezne kamate. Ukoliko Kupac kasni u plaćanju robe koja je isporučena unaprijed i ima druge neispunjene obveze prema Prodavatelju, Prodavatelj ima pravo obustaviti daljnju isporuku robe čak i u slučaju da su ugovori već sklopljeni te ne snosi nikakvu odgovornost za naknadu štete Kupcu.

Ako Kupac ne dostavi odgovarajuće osiguranje za ispunjavanje svojih obveza, Prodavatelj može raskinuti ugovor i zahtijevati od Kupca da plati ugovornu kaznu. Prodavatelj ima pravo na povrat neplaćene robe, naknadu za umanjenje vrijednosti robe zbog njenog korištenja i nadoknadu svih Prodavateljevih stvarnih troškova koji su nastali zbog raskida ugovora, npr. troškova prijevoza, troškova rada, administrativnih troškova te ostalih stvarnih troškova.

Ako isporučena roba ima materijalne nedostatke na koje je Kupac uložio prigovor ili je roba oštećena tijekom prijevoza do Kupca, neće se obustaviti obveza plaćanja koju Kupac ima prema Prodavatelju. U slučaju da Prodavatelj još nije dostavio Kupcu dokumentaciju koja se odnosi na robu, također se neće obustaviti obveza plaćanja kupovne cijene koju Kupac ima prema Prodavatelju.

XII. ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Ako Kupac prekrši jednu ili više odredbi ugovora ili ovih Općih uvjeta poslovanja, Prodavatelj ima pravo odmah odustati od ugovora bez određivanja dodatnog roka za uklanjanje nedostataka i otkaznog roka.

XIII. ZADRŽAVANJE PRAVA VLASNIŠTVA

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva na prodanoj robi nakon svake isporuke, sve dok Kupac ne plati punu kupovnu cijenu za isporučenu robu nakon svake isporuke. Ova odredba primjenjuje se i u slučaju da Kupac sastavi, instalira ili na bilo koji drugi način izmijeni identitet robe.

U slučaju da Kupac preproda robu prije nego što ispuni svoje ugovorne obveze prema Prodavatelju, Kupac je obvezan obavijestiti novog kupca o zadržavanju prava vlasništva. U suprotnom je Kupac odgovoran za štete nastale zbog izostanka davanja obavijesti.

Troškove naplate ili ovrhe prouzročene Kupčevim neispunjavanjem obveza snosi Kupac. U slučaju ovrhe ili sličnih zahtjeva trećih strana koji uključuju Prodavateljevu robu, Kupac mora odmah obavijestiti treću stranu o postojećoj klauzuli o zadržavanju prava vlasništva.

XIV. ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA

U skladu s propisima, Kupac je obvezan uvažiti sva prava industrijskog vlasništva (patente, uzorke, modele, žigove…) Prodavatelja i njegovih dobavljača koja se odnose na isporučenu robu. Osobito ne smije mijenjati, upotpunjavati, itd. robu koja je zaštićena pravima industrijskog vlasništva bez Prodavateljeve suglasnosti, kao što ne smije ni uklanjati ili skrivati oznake na robi kupljenoj od Prodavatelja.

Prodavatelj zadržava pravo vlasništva i autorsko pravo na slikama, crtežima, proračunima i ostaloj dokumentaciji te zabranjuje Kupcu da preda takvu dokumentaciju trećim osobama. Izvješća o tehničkim ispitivanjima, certifikati, izjave ili dokazi koji su izrađeni posebno za naručenu robu naplaćuju se prema Prodavateljevom cjeniku.

Kupac je obvezan podnijeti Prodavatelju zahtjev za izdavanje takve dokumentacije, koja bi se odnosila na određeni proizvod iz narudžbe ili na dio narudžbe ili na seriju, prilikom upućivanja upita ili najkasnije prilikom naručivanja. Ukoliko u trenutku upućivanja upita ili naručivanja Kupac ne zatraži spomenutu dokumentaciju, Prodavatelj je nije obvezan izdati.

XV. POVREDE UVJETA ZA UPORABU I ODGOVORNOST KUPCA

Kupac dobiva korisničko ime i lozinku za potpuni pristup internetskoj trgovini. Kupac je obvezan zaštititi dodijeljeno korisničko ime i lozinku i ne povjeravati ih trećim osobama.

Prodavatelj zadržava pravo da zabrani pristup stranicama kojima se pristupa pomoću korisničkog imena i lozinke onim Kupcima koji krše uvjete za uporabu internetske trgovine ili postupaju u suprotnosti s njima.

Davatelj usluge zadržava pravo da zabrani pristup Kupcima koji namjerno ili nepažnjom otkriju svoju lozinku i/ili korisničko ime trećim osobama.

Ako Kupac otkrije svoje korisničko ime i lozinku trećoj osobi, Kupac i treća osoba solidarno su odgovorni Prodavatelju u pogledu obveza i šteta koje proizlaze iz kupnje koju je ostvarila treća osoba. Kupac je odgovoran za točnost korisničkih podataka koji su navedeni na Prodavateljevoj internetskoj stranici. Kupac mora odmah obavijestiti Prodavatelja o promjeni korisničkih podataka. Ako svojim postupkom koji uključuje pogrešne korisničke podatke ili povredu obveze Kupac prouzroči Prodavatelju bilo kakvu štetu, Kupac za to snosi osobnu, moralnu i materijalnu odgovornost.

Kupčev pravni zastupnik ili potpisnik izjave (pod uvjetom da potpisnik izjave o pristupanju nije Kupčev pravni zastupnik) solidarno su odgovorni za Kupčeve obveze prema Prodavatelju.

XVI. PRIVATNOST I ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Upravitelj osobnih podataka pojedinaca (korisnika ili kupaca) koji se obrađuju u skladu sa trenutno važećim zakonom koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka ili drugim povezanim uredbama, Općom uredbom o zaštiti podataka i ovim Općim uvjetima poslovanja je društvo Tipteh Zagreb d.o.o. (u daljnjem tekstu: Upravitelj).

Upravitelj se obvezuje da će koristiti sve osobne podatke pojedinaca i čuvati ih u skladu s odredbama trenutno važećeg zakona koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i slobodnom protoku takvih podataka (Opća uredba o zaštiti podataka).

Upravitelj izravno odabire ili obrađuje podatke koje navedu Kupci prilikom naručivanja ili registracije na internetsku trgovinu www.tipteh.com/hr. Upravitelj ne smije otkrivati ove podatke trećim osobama ili ih otkriva trećim osobama samo u slučaju kada to nalaže zakon koji se odnosi na zaštitu osobnih podataka i Opća uredba o zaštiti podataka, i kada koristi odgovarajuće zaštitne mjere. Kada Kupac naruči robu, Upravitelj je obvezan poduzeti sve razumne zaštitne mjere kako bi se zaštitili svi podaci koji se odnose na plaćanje.

Upravitelj čuva IP adrese svih posjetitelja internetske trgovine Tipteh Zagreb d.o.o. u zakonskom roku. Upravitelj također čuva ime i prezime, adresu elektroničke pošte, telefonski broj za kontakt, adresu sjedišta i adrese za dostavu, datum i vrijeme registracije i arhivu komunikacije s operatorom registriranih korisnika za vrijeme korištenja internetske trgovine Tipteh Zagreb d.o.o..

Upravitelj koristi osobne podatke isključivo za potrebe internetske trgovine ili za ostvarivanje narudžbe (slanje informativnih materijala, ponuda, računa ili nečeg drugog što se odnosi na narudžbu i potrebnu komunikaciju).

Upravitelj koristi osobne podatke iz predugovora koristeći kolačiće također i u svrhu izravnog oglašavanja ili proučavanja kupovnog ponašanja na temelju podataka o kupljenim proizvodima i ciljanom marketingu koji iz toga proizlazi. Upravitelj u ovu svrhu koristi kolačiće Google Analytics. Korisnik može u bilo kojem trenutku pisanim putem zatražiti od Prodavatelja da privremeno ili trajno prestane koristiti osobne podatke ili podatke o potrošačkim navikama u gore navedene svrhe.

Korisnikovi ili Kupčevi podaci ne smiju se ni u kojem slučaju otkrivati neovlaštenim osobama ili se koristiti na način koji je u suprotnosti s njihovom svrhom, osim u slučaju da je korisnik ili Kupac izričito i primjereno suglasan s nekom drugom izričito definiranom svrhom korištenja ovih podataka.

Sam korisnik je također odgovoran za zaštitu osobnih podataka tako što osigurava tajnost svog korisničkog imena i lozinke i odgovarajući antivirusni softver za zaštitu informacijskog sustava ili elektroničkog uređaja. Korisnik može ispraviti podatke u svom korisničkom profilu na internetskoj trgovini Tipteh Zagreb d.o.o. ili uputiti Upravitelju pisani zahtjev uz priloženi dokaz svog identiteta i adrese.

Davanje osobnih podataka Prodavatelju ili Upravitelju predstavlja obvezu koja je potrebna za sklapanje ugovora i registraciju na internetsku trgovinu Tipteh Zagreb d.o.o.. Ako korisnik ne ustupi ove podatke, ne može ih registrirati na internetsku stranicu i stoga ne može kupovati proizvode. Upravitelj mora čuvati korisnikove osobne podatke koji uključuju ime, prezime, adresu, telefonski broj za kontakt i adresu elektroničke pošte kako bi se korisnikova narudžba mogla ostvariti.

Pod uvjetom da je korisnik s time izričito suglasan, Upravitelj provodi izravno oglašavanje na način da jednom mjesečno putem elektroničke pošte šalje korisnicima najnovije vijesti, obavijesti o popustima, promotivne sadržaje i ostale novosti koje se odnose na proizvode ponuđene na njegovoj internetskoj stranici.

Prilikom upravljanja korisnikovim osobnim podacima primjenjuje se Upraviteljeva politika zaštite privatnosti. Kliknite ovdje za pristup stranici Privacy policy (Politika zaštite privatnosti).

XVII. IZMJENA OPĆIH UVJETA POSLOVANJA I VAŽEĆEG CJENIKA

Prodavatelj zadržava pravo izmijeniti ove Opće uvjete poslovanja u skladu sa svojim poslovnim odlukama. O svim promjenama Općih uvjeta poslovanja Prodavatelj mora obavijestiti korisnike putem elektroničke pošte najkasnije 15 dana prije stupanja promjena na snagu te objaviti promjene na internetskoj stranici www.tipteh.com/hr. Obavješćivanje opisano u prethodnoj rečenici nije uvjet za valjanost promjena Općih uvjeta poslovanja.

XVIII. IZBOR MJERODAVNOG PRAVA

Slovensko pravo primjenjivat će se isključivo u slučajevima koji nisu regulirani kupoprodajnim ugovorom i ovim Općim uvjetima poslovanja.

XIX. VALJANOST

Ako se neki od prihvaćenih uvjeta prodaje iz bilo kojeg razloga ne može ispuniti ili iz nekog razloga nije valjan, valjanost ostalih uvjeta ostaje nepromijenjena.

XX. NADLEŽNOST SUDA

Sve eventualne  nesuglasice koje bi proizašle iz ugovora sklopljenog na temelju ovih Općih uvjeta stranke rješavaju sporazumno.

Ako se spor ne može riješiti sporazumno, za njegovo rješavanje određuje se nadležnost suda u Zagrebu

Zagreb, 03. siječnja 2022.

Direktor društva Tipteh Zagreb d.o.o.

Damijan Jager