Opšti uslovi prodaje Tipteh d.o.o

I. NAMJENA I UPOTREBA

Sa svrhom privrednog društva TIPTEH d.o.o. (u daljem tekstu: prodavac) jednoglasno govoreći kao prodavac u konkretnim kupoprodajnim ugovorima sa fizičkim ili pravnim licima koja posjećuju internet prodavnicu TIPTEH i registruju se kao korisnici (u daljem tekstu: kupci), 31. avgusta 2018. godine, direktor prodavca je prihvatio opšte uslove prodaje, pod kojima prodavac zaključuje ugovore sa kupcima. Prilikom zaključivanja ovih kupoprodajnih ugovora sa kupcima, važe isključivo ovi opšti uslovi prodaje prodavca.

Prodavac neće priznati uslove kupca koji se suprotstavljaju ovim opštim uslovima prodaje ili odstupaju od njih, osim ako ih prodavac izričito ne potvrdi.

Opšti uslovi prodaje su u cjelini objavljeni na adresi prodavca www.TIPTEH.com/ba.

Štaviše, ugovori se također odnose na ove opšte uslove prodaje, uključene i u ponude prodavca i predračune koje prodavac šalje kupcu. Ako prodavac i kupac zaključe poseban kupoprodajni ugovor, njegov sastavni dio čine i ovi opšti uslovi prodaje. U konkretnim kupoprodajnim ugovorima, sadržaj ugovora se ne može utvrditi suprotno prihvaćenim opštim uslovima prodaje, osim uz posebnu pismenu saglasnost direktora prodavca.

Ovi opšti uslovi prodaje važe za sve buduće poslove sa kupcima.

II. USLOVI ISPORUKE I PREDMET PRODAJE

Odredbe ovih uslova prodaje primjenjuju se na zahtjeve i narudžbe kupaca koje isti dostavljaju prodavcu, a sačinjene su na osnovu specifikacije pripremljene u skladu sa pravilima struke. Na narudžbe kupaca koje ovi dostavljaju prodavcu i koji su pripremljeni na osnovu posebnih tehničkih zahtjeva kupaca, prodavac zadržava pravo izmjene opštih uslova prodaje. Prodavac će izričito obavijestiti kupce o svakoj takvoj promjeni.

Predmet prodaje obuhvaćen ovim opštim uslovima prodaje su svi proizvodi iz prodajnog programa prodavca. Prodajni program prodavca je vidljiv na web stranici www.TIPTEH.com/ba. Proizvodi se prodaju sa tehničkim karakteristikama koje proizilaze iz podataka dobavljača ili proizvođača proizvoda. Sve rizike u pogledu tehničke ispravnosti proizvoda snosi isključivo kupac. Certifikati se prilažu uz robu koja se prodaje isključivo u slučaju da je uz robu prilaže dobavljač prodavca ili ako ih kupac zahtjeva uz plaćanje prilikom naručivanja.

Na zahtjev kupca, prodavac dostavlja kupcu pojašnjenje o tehničkim karakteristikama proizvoda, koje nije obavezujuće za prodavca. Na osnovu naloga kupca i u slučajevima kada kupac to izričito zahtjeva pismenim zahtjevom, prodavac će kupcu izdati potvrdu o narudžbi i u drugim slučajevima kada kupac procijeni da je to neophodno. Potvrda porudžbine koju daje prodavac predstavlja konačne uslove prodaje prodavca pod kojima je zaključen ugovor.

Ukoliko kupac izričito ne zahtjeva potvrdu porudžbine iz prethodnog stava, prodavac je dužan da isporuči kupcu raspoloživu robu u skladu sa opštim uslovima prodaje, ako prodavac prihvati porudžbinu kupca. Ako prilikom naručivanja kupac ne zahtjeva isporuku sve naručene robe, prodavac ima pravo da kupcu isporuči samo dio naručene robe koju je kupac dužan da prihvati.

Uslov za isporuku robe kupcu od strane prodavca je prethodno ispunjenje svih ugovornih uslova od strane kupca prema prodavcu.

Na teritoriji Bosne i Hercegovine za dostavu koristimo kurirske službe In time i EuroExpress.

Na izričiti zahtjev kupca, prodavac će kupcu dati uputstva za ugradnju ili upotrebu isporučene robe. Prodavac će kupcu dostaviti uputstva na jeziku dobavljača, osim u slučaju drugačijih zakonskih uslova.

Povrat robe je moguć ako se radi o robi koja nije napravljena posebno za kupca i ako od prodaje robe nije prošlo više od 60 dana. Vraćena roba mora biti u originalnom pakovanju. Prodavac naplaćuje ugovorene paušalne manipulativne troškove uz povrat robe za nastalu štetu u iznosu od 20% kupoprodajne cijene vraćene robe.

III. SKLAPANJE UGOVORA

Ugovor između prodavca i kupca je zaključen kada prodavac prihvati porudžbinu kupca ili kada prodavac prihvati porudžbinu u pisanoj formi, kako je opisano u tački 2. ovih opštih uslova prodaje. Ako kupac naručenu robu plati prodavcu unaprijed, bez posebnog naloga, smatra se da je ugovor zaključen u skladu sa predračunom ili ponudom prodavca u trenutku kada prodavac primi uplatu od kupca.

Narudžbina kupca mora biti postavljena u pisanoj formi i poslata na adresu prodavca poštom, faksom ili na njegovu elektronsku adresu. Ako prodavac i kupac zaključe poseban kupoprodajni ugovor, isti se zaključuje potpisivanjem obe ugovorne strane.

Ukoliko kupac otkaže postavljenu porudžbinu ili zaključen ugovor ili promijeni porudžbinu, dužan je da plati prodavcu ugovornu kaznu za slučaj odustajanja od ugovora od strane kupca u iznosu od 20% vrijednosti porudžbine ili ugovor, koji je kupac otkazao ili promijenio. Kupac nema pravo da odustane od zaključenog ugovora za robu koja je naručena na osnovu kupčevih posebnih specifikacija i rađena po mjeri određenog kupca. Roba se naručuje na osnovu kupčevih posebnih specifikacija i izrađuje se po mjeri određenog kupca u slučaju kada dobavljač prodavca proizvodi robu ili završava njenu proizvodnju tek nakon zaključenja kupoprodajnog ugovora između kupca i prodavca.

IV. NABAVNA CIJENA

Cijene navedene u ponudama ili predračunima koje prodavac daje kupcu, ili u kasnijim potvrdama konkretnih porudžbina od strane prodavaca su konačne.

Prodavac utvrđuje cijene za kupca u konkretnim ponudama na osnovu specifičnih uslova kupca. U slučajevima kada cjenovnik ne postoji, prodavac utvrđuje cijene uzimajući u obzir poslovnu politiku prodavca i posebne ugovore sa kupcem i dostavlja ih kupcu sa konkretnim ponudama ili predračunima.

Ako kupoprodajna cijena nije posebno utvrđena u ponudi, predračunu ili posebnom kupoprodajnom ugovoru, važiće cijena po cjenovniku prodavca na dan zaključenja ugovora.

Ako se u toku sprovođenja zaključenog kupoprodajnog ugovora promijeni cjenovnik prodavca, izmjenjene cijene za kupca primjenjuju se od dana kada prodavac obavijesti kupca o promjeni cjenovnika.

Cijene u važećem cjenovniku su veleprodajne cijene. Oni ne uključuju instalaciju i povezivanje proizvoda, softvera ili obuku korisnika. Porez na dodatu vrijednost (PDV) nije uključen u ne uzima se u obzir.

V. NAČIN I OSIGURANJE PLAĆANJA

Cijena utvrđena ovim kupoprodajnim ugovorom je u BAM.

Prodavac je dužan da kupcu preda EXW robu u skladištu prodavca (Incoterms 2000). U slučaju predugovora sa kupcem ili po sopstvenom nahođenju ili odluci, prodavac može isporučiti robu na adresu kupca, pri čemu troškove, uključujući i troškove pakovanja, kao i odgovornost za transport snosi kupac.

Kupac će platiti fakturu Prodavca u skladu sa uslovima plaćanja navedenim u fakturi Prodavca, potvrdi porudžbine ili kako je drugačije dogovoreno. Kupac nema pravo da vrši odbitke na fakturi ili da koristi bilo koje pravo zadržavanja, protivtužbe ili prebijanja sa fakture.

Kupac je dužan da svoje finansijske obaveze uplati u gotovini sa nalogom za plaćanje na poslovni račun prodavca. Plaćanje uz naknadu neće se smatrati validnim načinom plaćanja obaveze, osim ako se ugovorne strane izričito saglase sa tim ili ako su protivtužbe kupca konačne i sudski priznate.

Datum plaćanja je datum kada prodavac primi gotovinu na svoj poslovni račun od banke kupca. Kupac je izričito saglasan sa ustupanjem dijela ili svih budućih potraživanja trećim licima koja će prodavac imati prema kupcu.

U slučaju kašnjenja u plaćanju obaveza prema prodavcu, prodavac ima pravo da zaračuna zakonske zatezne kamate.

Ako je ugovoren poseban rok plaćanja, prodavac može zahtjevati osiguranje plaćanja uz izvršnicu; na kojoj se nalazi potpis dužnika, ovjeren kod notara ili administrativne jedinice; bankarska garancija ili dokumentarni kredit.

VI. UTVRĐIVANJE KOLIČINE

Kupac je dužan da odmah po preuzimanju robe provjeri isporučenu robu i zatim utvrdi i uloži reklamaciju na količinu robe. Isporuka obuhvata i predaju robe prevozniku.

VII. MATERIJALNI DEFEKTI

Nakon preuzimanja robe, kupac je dužan da je odmah provjeri i eventualne materijalne nedostatke u pisanoj formi, sa zapisnikom reklamacije, saopšti prodavcu, najkasnije u roku od 3 dana od dana preuzimanja. U slučaju reklamacije, kupac je dužan da o svom trošku pošalje robu na adresu prodavca.

Prodavac odgovara za materijalne nedostatke prodate robe 6 mjeseci od predaje kupcu.

Kupac je dužan da obezbjedi da robu koju isporuči prodavac testira kvalifikovano lice. Kupac je dužan da obezbjedi i da robu koju isporuči prodavac montira kvalifikovano lice.

Prodavac isporučuje robu kupcu u standardnom pakovanju prema njegovim standardima. Prodavac može naplatiti troškove ambalaže i pakovanja kupcu. Na poseban zahtjev kupca, prodavac pakuje robu na drugi način, ali je kupac dužan da snosi troškove takve ambalaže ili pakovanja. Prodavac ne snosi odgovornost za štetu nastalu takvom ambalažom i pakovanjem. Prodavac snosi odgovornost za materijalne nedostatke koje kupac nije mogao da utvrdi pri preuzimanju robe (tzv. skriveni nedostaci), ako se pojave u roku od 6 mjeseci od dana preuzimanja i nastali su iz razloga koji je postojao u trenutku preuzimanja robe, vrijeme primopredaje, s tim da kupac o njima pismeno, uz zapisnik o reklamaciji, obavijesti prodavca odmah po njihovom nastanku, a najkasnije u roku od 3 dana od dana kada su nastupile.

Kupac mora robu na reklamaciju dostaviti u registrovano sjedište prodavca ili je poslati tamo o svom trošku. U obavještenju kupac mora da definiše i tačno opiše materijalne nedostatke i omogući prodavcu da provjeri reklamiranu robu i da izjavu o navodnim materijalnim nedostacima. Zbog materijalnih nedostataka, kupac će prodavcu dati dvije mogućnosti da ispravi robu ili otkloni materijalni nedostatak. Ako to nije slučaj ili otklanjanje kvara nije uspjelo, kupac će zahtjevati od prodavca da zamijeni robu.

Razuman rok za popravku ili promjenu je datum ne kraći od 45 dana. Nakon otklanjanja kvara, kupac je dužan da otklonjenu ili promjenjenu robu preuzme u sjedištu prodavca. Ako otklanjanje kvara nije uspjelo i prodavac ne može da promeni robu, kupac može zahtjevati nižu kupoprodajnu cijenu ili može da odustane od ugovora.

U slučaju manjeg materijalnog nedostatka ili nepoštovanja ugovora, kupac nema pravo da odustane od ugovora. U slučaju odustajanja od ugovora, kupac nema pravo na dodatnu naknadu zbog nedostatka.

Ako kupac prvo otpočne ili samovoljno otkloni nedostatak sam ili uz pomoć trećih lica, a da nije omogućio prodavcu da ga provjeri i da izjavu o materijalnim nedostacima, odgovornost prodavca za materijalne nedostatke prestaje da postoji.

Ukoliko se ispostavi da roba nije imala materijalni nedostatak ili da je kvar rezultat nepravilne i neprofesionalne ugradnje ili priključenja, ili da prodavac za to ne snosi odgovornost, kupac je dužan da nadoknadi sve troškove u vezi sa tim . S tim u vezi, ugovorne strane sporazumno utvrđuju ovu štetu u iznosu od 30% kupoprodajne cijene za reklamiranu robu.

Ako je šteta pričinjena prodavcu teža od ugovorom ugovorene naknade, onda prodavac ima pravo da je zahtjeva od kupca po opštim pravilima obligacionog prava. Karakteristike robe su u principu usaglašene samo sa opisom proizvoda od strane proizvođača. Javne izjave, preporuke ili reklame proizvođača ne predstavljaju dodatne ugovorno važeće indikacije karakteristika.

VIII. GARANCIJA

Garancija počinje važiti od dana isporuke robe ili dana povrata robe i odnosi se na tehnički besprijekorno funkcionisanje robe. Važe pisani uslovi i odredbe za potrošačke proizvode odštampane na garantnom listu za robu. Prodavac daje garanciju na cijeli proizvod, tako da će isti biti tehnički ispravan i da će besplatno otkloniti sve nedostatke koji bi nastali na ovim proizvodima u roku od 12 mjeseci od predaje kupcu, ili će promijeniti proizvod.

U slučaju izvršenja odgovornosti prodavca u pogledu garancije za nesmetan rad, kupac je dužan da reklamirani proizvod isporuči prodavcu. Uslovi garancije odštampani na garantnim dokumentima priloženim uz proizvode su na snazi.

U odnosu na kupca, prodavac ne preuzima nikakvu ugovornu odgovornost za štetu, osim direktne odgovornosti u vezi sa garancijom za nesmetan rad proizvoda ili direktne odgovornosti za materijalne nedostatke, za bilo kakvu štetu, za koju bi prodavac mogao biti odgovoran.

Ovim opštim uslovima prodaje, prodavac izričito isključuje odgovornost prodavca za štetu koju je nanio kupcu u vezi sa reklamacijom ili otklanjanjem materijalnih nedostataka ili nedostataka u vezi sa garancijom, koji se odnose na isporučenu robu.

Ukoliko se ispostavi da je roba bez kvarova i da je dobro funkcionisala ili da je kvar rezultat nepravilne ili neprofesionalne ugradnje ili priključenja ili da prodavac nije odgovoran za štetu, kupac je dužan da nadoknadi štetu prodavcu. Sa tim u vezi, ugovorne strane sporazumno utvrđuju ovu štetu u iznosu od 30% kupoprodajne cijene za reklamiranu robu.

Ako je šteta pričinjena prodavcu teža od ugovorom ugovorene naknade, onda prodavac ima pravo da je zahtjeva od kupca po opštim pravilima obligacionog prava.

IX. ODGOVORNOST PRODAVCA ZA KAŠNJENJE ISPORUKE ROBE

Rok isporuke počinje da teče kada kupac uplati kupoprodajnu cijenu na osnovu ponude, predračuna ili posebnog kupoprodajnog ugovora.

Prodavac ne snosi odgovornost za kašnjenje u ispunjavanju ugovornih obaveza, nastalo usljed izuzetnih prirodnih uslova (zemljotres, grad, poplava, suša…), štrajkova (u kompaniji prodavca, drugim kompanijama ili državnim organima…) , izuzetna socijalna situacija (rat, teroristički akti….) i drugi razlozi i okolnosti koje prodavac nije mogao da spriječi, otkloni ili izbjegne. U ovim slučajevima, rok isporuke će se produžiti za vrijeme trajanja takvih situacija.

Prodavac mora odmah obavijestiti kupca o razlozima kašnjenja i obavijestiti ga o produženju roka za predaju proizvoda.

Ako se razlog kašnjenja može pripisati prodavcu, kupac mora dati prodavcu dodatni rok za ispunjenje svih njegovih ugovornih obaveza prije nego što može da odustane od zaključenog ugovora. Ovaj rok ne smije biti kraći od 45 dana. U slučaju ispunjenja obaveze prodavca u dodatnom roku ili sa zakašnjenjem, kupac nema pravo da zahtjeva od prodavca bilo kakvu naknadu štete od prodavca.

Za početak roka isporuke pretpostavlja se da su sva tehnička pitanja razjašnjena.

X. KAŠNJENJE KUPCA U PREUZIMANJU ROBE

Ukoliko kupac u ugovorenom roku ne preuzme robu koju je pripremio prodavac, rizik od slučajnog uništenja robe prelazi na nju i dužan je da nadoknadi prodavcu sve troškove nastale zbog kašnjenja.

XI. KAŠNJENJE KUPCA U PLAĆANJU

Ukoliko kupac ne obezbjedi ugovoreno osiguranje plaćanja kupoprodajne cijene, to će se smatrati u slučaju kašnjenja u preuzimanju robe i primjenjuju se ista pravila koja su navedena za ovaj slučaj.

Ako osiguranje plaćanja nije ugovoreno i prodavac ima osnovane sumnje da kupac neće platiti kupoprodajnu cijenu (npr. nelikvidnost), prodavac može dati jednostranu izjavu da odustaje od ugovora i zahtjeva od kupca da plati. Ugovorna kazna za odustajanje od ugovora u iznosu od 20% ugovorne vrijednosti. U ovom slučaju, prodavac nije u obavezi da naknadi kupcu bilo kakvu štetu koja bi mogla nastati.

U slučaju kašnjenja u plaćanju, prodavac ima pravo na zakonske zatezne kamate. Ako kupac kasni sa plaćanjem unaprijed isporučene robe i ima druge neispunjene obaveze prema prodavcu, prodavac može zadržati dalju isporuku robe, i po već zaključenim ugovorima, bez ikakve odgovornosti za štetu prema kupcu.

Ukoliko kupac ne pruži odgovarajuće obezbjeđenje za izvršenje svojih obaveza, prodavac može raskinuti ugovor i zahtjevati od kupca plaćanje ugovorne kazne. Prodavac ima pravo na povrat neplaćene robe, naknadu za umanjenu vrijednost robe za korištenje i nadoknadu svih stvarnih troškova prodavca nastalih u vezi sa raskidom, npr. troškovi transporta, radnog vremena, administrativni i drugi stvarni troškovi .

Ako isporučena roba ima materijalne nedostatke, na koje je kupac uložio reklamaciju, ili je roba oštećena tokom transporta do kupca, to ne oslobađa kupca od obaveze plaćanja prodavcu. Činjenica da prodavac još uvijek nije dostavio kupcu dokumentaciju u vezi sa robom, isto tako ne oduzima kupcu obavezu plaćanja kupoprodajne cijene.

XII. ODUSTAJANJE OD UGOVORA

Ukoliko kupac prekrši jednu ili više odredbi ugovora ili opštih uslova, prodavac ima pravo da odmah odustane od ugovora bez podnošenja dodatnog roka za otklanjanje nedostataka i otkaznog roka.

XIII. REZERVACIJA PRAVA

Prodavac ima pravo svojine na prodatu robu nakon svake isporuke dobara, sve dok kupac ne plati cjelokupnu kupoprodajnu cijenu za isporučenu robu nakon svake isporuke dobara. Ovo važi i u slučaju kada kupac dopunjava, prepravlja, instalira ili na bilo koji drugi način mijenja identitet robe.

U slučaju preprodaje robe prije ispunjenja ugovornih obaveza kupca prema prodavcu, kupac je dužan da obavijesti novog kupca o zadržavanju prava svojine, u suprotnom kupac odgovara za štetu nastalu povredom obavještenja.

Naknadu troškova ili zapljenu prouzrokovanu neispunjavanjem obaveza kupca snosi kupac. U slučaju zapljene ili sličnih potraživanja na proizvodima od strane trećeg lica u kojima se pojavljuje roba prodavca, kupac mora odmah obavijestiti treću stranu o postojećoj klauzuli o zadržavanju prava vlasništva.

XIV. ZAŠTITA PRAVA INDUSTRIJSKE SVOJINE

U skladu sa propisima, kupac je dužan da uzme u obzir sva prava industrijske svojine (patenti, uzorci, modeli, žigovi…) prodavca i njegovih dobavljača u vezi sa isporučenom robom. Konkretno, ne smije da mijenja i dopunjuje robu zaštićenu pravima industrijske svojine bez saglasnosti prodavca, također ne smije da uklanja ili sakriva etikete robe koju je prodavac kupio.

Prodavac zadržava vlasništvo i autorska prava za slike, crteže, proračune i drugu dokumentaciju i zabranjuje kupcu da dokumentaciju ustupi trećim licima. Izvještaji o tehničkim ispitivanjima, certifikati, izjave ili dokazi posebno za naručenu robu plaćaju se na osnovu cjenovnika prodavca.

Kupac je dužan da prodavcu dostavi zahtjeve za takvu dokumentaciju koja se odnosi na konkretan proizvod narudžbine ili dio porudžbine ili seriju po podnjetom zahtjevu ili najkasnije u trenutku naručivanja. Ako u trenutku zahtjeva ili narudžbe kupac nije zahtjevao ovu dokumentaciju, prodavac nije dužan da je izda.

XV. KRŠENJE USLOVA UPOTREBE I ODGOVORNOSTI KUPCA

Kupac će dobiti korisničko ime i lozinku za potpuni pristup internet prodavnici. Kupci su dužni da zaštite dodijeljeno korisničko ime i lozinku koje ne mogu povjeriti trećem licu.

Prodavac zadržava pravo da spriječi pristup stranicama dostupnim sa korisničkim imenom i lozinkom kupcima koji krše uslove korištenja internet prodavnice ili postupaju protiv njih.

Provajder zadržava pravo da spriječi pristup kupcima koji namjerno ili iz nemara predaju trećim licima svoju lozinku i/ili korisničko ime.

Ako kupac dostavi svoje korisničko ime i lozinku trećem licu, kupac i treće lice solidarno odgovaraju prodavcu za obaveze i štetu nastalu kupovinom od strane trećeg lica. Kupac je odgovoran za tačne korisničke podatke navedene na web stranici prodavca. Kupac će odmah obavijestiti prodavca o promjeni korisničkih podataka. Ukoliko kupac svojim postupkom, pogrešnim podacima korisnika ili kršenjem obaveze nanese štetu prodavcu, za to snosi lično, moralnu i materijalnu odgovornost.

Zakonski zastupnik kupca ili potpisnik izjave (pod uslovom da potpisnik izjave o pristupanju nije zakonski zastupnik kupca) solidarno odgovara za obaveze kupca prema prodavcu.

XVI. PRIVATNOST I ZAŠTITA LIČNIH PODATAKA

Operater ličnih podataka pojedinaca (korisnika ili kupaca) koji se obrađuju sa svakim važećim zakonom iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i drugim pratećim propisima, Opštim propisima o zaštiti podataka i ovim opštim uslovima je kompanija TIPTEH d.o.o. (u daljem tekstu: operater).

Operater se obavezuje da će koristiti sve lične podatke pojedinaca i čuvati ih u skladu sa odredbama svakog važećeg zakona iz oblasti zaštite ličnih podataka i Uredbe (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od 27. aprila 2016. godine. o zaštiti pojedinaca u pogledu obrade ličnih podataka i slobodnog kretanja takvih podataka (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Operater direktno bira ili obrađuje podatke koje su kupci naveli prilikom naručivanja ili registracije na web prodavnicu b2b.TIPTEH.com. Operater neće otkrivati informacije trećim licima, jedino u slučaju kada to zahtjeva zakon iz oblasti zaštite podataka o ličnosti i Opšta uredba o zaštiti podataka, i kada se koriste adekvatne mjere zaštite. Operater se obavezuje da preduzme sve razumne zaštitne mjere za obezbjeđivanje sigurnosti svih podataka za plaćanja kada kupac naruči.

Operater će čuvati IP adrese svih posjetilaca web prodavnice TIPTEH u zakonskom periodu. Operater također čuva ime i prezime, e-mail, kontakt telefon, glavnu adresu i adrese za dostavu, vrijeme i datum registracije i arhivu komunikacije sa operaterom registrovanih korisnika za vrijeme rada u web prodavnici TIPTEH.

Operater će koristiti lične podatke isključivo za potrebe web prodavnice ili za ispunjavanje porudžbine (slanje informativnog materijala, ponuda, faktura i ostalog u vezi sa narudžbom i potrebna komunikacija).

Uz preliminarni dogovor kupca sa kolačićima, operater će koristiti lične podatke i za potrebe direktnog marketinga ili proučavanja kupovnog ponašanja na osnovu podataka o kupljenim proizvodima i rezultirajućem ciljnom marketingu. U tu svrhu operater koristi kolačiće Google analitike. Korisnik može u bilo kom trenutku pismeno zahtjevati od prodavca da trajno ili privremeno prestane da koristi lične podatke i podatke o kupovini u gore navedene svrhe.

Podaci korisnika ili kupca ni u kom slučaju neće biti dostavljeni neovlaštenim licima ili će se koristiti protiv njihove svrhe, osim u slučaju da se korisnik ili kupac izričito i na adekvatan način saglasi sa drugom izričito definisanom svrhom korištenja ovih podataka.

Sam korisnik je također odgovoran za zaštitu ličnih podataka obezbjeđivanjem sigurnosti svog korisničkog imena i lozinke, kao i odgovarajuću softversku (antivirusnu) ​​zaštitu informacionog sistema ili elektronskog uređaja. Korisnik može da ispravi podatke u svom korisničkom profilu na web prodavnici TIPTEH ili uz pisani zahtjev operateru dostavljanjem dokaza o svom identitetu i adresi.

Dostavljanje ličnih podataka prodavcu ili operateru je obaveza neophodna za zaključenje ugovora i registraciju u web prodavnici TIPTEH. Ako korisnik ne podijeli ove podatke, možda ih neće registrovati na web stranici i shodno tome, možda neće kupiti proizvode. Operater će čuvati lične podatke korisnika, kao što su ime, prezime, adresa, broj ugovora i elektronska pošta za potrebe ispunjenja naloga.

Uz izričitu saglasnost korisnika, operater vrši direktno obilježavanje na način da jednom mjesečno korisnicima putem elektronske pošte šalje najnovije vijesti, popuste, promocije i druge vijesti u vezi sa proizvodima koji se nude u njihovoj web prodavnici.

U upravljanju ličnim podacima korisnika primjenjuje se politika privatnosti operatera. Kliknite ovdje da pogledate politiku privatnosti.

XVII. PROMJENA OPŠTIH USLOVA PRODAJE I VAŽEĆEG CJENOVNIKA

Prodavac zadržava pravo izmjene ovih opštih uslova prodaje u skladu sa svojim poslovnim odlukama.

Sve izmjene opštih uslova prodaje prodavac će obavijestiti elektronskom poštom, najmanje 15 dana prije stupanja na snagu i objaviti na internet stranici www.TIPTEH.com/ba. Obavještenje iz prethodne rečenice nije uslov za pravovaljanost izmjena opštih uslova prodaje.

XVIII. IZBOR ZAKONA

Zakon Bosne i Hercegovine se primjenjuje isključivo za pitanja koja nisu regulisana ovim kupoprodajnim ugovorom i ovim opštim uslovima prodaje.

XIX. PUNOVAŽNOST

Ako se bilo koji od prihvaćenih uslova prodaje iz bilo kog razloga ne može primijeniti ili nije validan iz bilo kog razloga, važenje ostalih uslova ostaje nepromijenjeno.

XX. NADLEŽNOST SUDA

Sve eventualne nesuglasice koje proizilaze iz ugovora koji će biti zaključen na osnovu ovih opštih uslova, rješavaće se sporazumno.

Ako se spor ne može riješiti sporazumno, za rješavanje problema nadležan je sud u Sarajevu.

Sarajevo, 31. Aug 2021

CEO of TIPTEH d.o.o. Sarajevo

Nadir DURMIĆ